Monthly Archives: december 2018

//december

Schválené VZN a rozpočet

2018-12-19T14:38:28+00:00

  na 2. zasadnutí OZ dňa  14.12.2018 VZN č.  1/2018 - o  miestnych daniach na rok 2019   (pdf) VZN č. 2/2018 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   ( pdf)    (Príloha ) VZN č. 3/2018 o výške príspevku žiaka za pobyt v ŠKD a ŠSZČ pri Základnej škole v Dubovici  (pdf)  VZN č. 4/218  o [...]

Schválené VZN a rozpočet2018-12-19T14:38:28+00:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2019-01-28T08:57:15+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 2.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  14.12.2018   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2019-01-28T08:57:15+00:00

Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“

2018-12-07T11:28:25+00:00

Verejná  vyhláška    Oznámenie podľa § 117  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 416/2001 Z.z.  o prechode niektorých psobnosti z orgánov štátnej spravy na obce  a zákona  č. 369/1990 o obecnom zriadení  vydáva povolenie pre   pre stavbu     "Dubovica - výstavba VN, NN, TS"   Verejná vyhláška  [...]

Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“2018-12-07T11:28:25+00:00