Monthly Archives: júl 2019

//júl

VV – začtie územného konania

2019-07-25T14:07:51+00:00

Verejná  vyhláška    Oznámenie podľa § 36  ods. 4 zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  - návrh na umiestnenie stavby "Obec Dubovica- vodovod,  Rozšírenie vodovud v obci pre rekreačnú oblasť"  Verjná vyhláška  Nákres 

VV – začtie územného konania2019-07-25T14:07:51+00:00

Materiál na pripomienkovanie OZ

2019-07-26T10:52:09+00:00

Materiál na prerokovanie v OZ Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 30.07.2019 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica [...]

Materiál na pripomienkovanie OZ2019-07-26T10:52:09+00:00