Daily Archives: 25. júna 2020

Materiál na prerokovanie v OZ

2020-07-02T12:48:18+00:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 7.07.2020 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71 elektronicky zaslaním [...]

Materiál na prerokovanie v OZ2020-07-02T12:48:18+00:00