Monthly Archives: júl 2020

//júl

Oznam – Zverejnenie zámeru

2020-07-21T11:06:33+00:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 149/2020, zo  dňa 16.07.2020 Zámer  predaja a výmeny pozemku  Vyvesené: 21.07.2020

Oznam – Zverejnenie zámeru2020-07-21T11:06:33+00:00

VZN – schválené obecným zastupiteľstvom

2020-07-21T10:54:58+00:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 146/2020, zo  dňa 16.07.2020 VZN   Obce Dubovica   č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce    Dubovica  č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú  úhradu nákladov, výšky  príspevku na režijné náklady [...]

VZN – schválené obecným zastupiteľstvom2020-07-21T10:54:58+00:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2020-07-12T12:32:05+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 10.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  16.07.2020  o 19.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2020-07-12T12:32:05+00:00

Oznam

2020-07-07T13:56:49+00:00

dovoľujeme si Vás informovať, že Okresný úrad Sabinov zverejnil: Výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Preto žiadame všetkých žiadateľov, ktorí majú za cieľ realizovať projekty, ktoré sú v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov, aby v termíne od 02.07. – 30.07.2020 doručili svoje vyplnené žiadosti na Okresný úrad Sabinov, [...]

Oznam2020-07-07T13:56:49+00:00

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica

2020-07-01T14:41:04+00:00

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Obec Dubovica, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní vyzýva potenciálnych záujemcov / [...]

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica2020-07-01T14:41:04+00:00