Monthly Archives: december 2020

//december

Oznam o výberovom konaní

2020-12-17T15:25:59+02:00

Obec Šarišské Michaľany vyhlásila výberové konanie  na obsadenie miesta účtovníčky pre účtovnú a mzdovú agendu. Výberové konanie  Pracovná náplň Bližšie informácie - link: https://www.sarisskemichalany.sk/aktualne/aktuality/vyberove-konanie-na-obsadenie-miesta-uctovnicky-pre-uctovnu-a-mzdovu-agendu-189sk.html

Oznam o výberovom konaní2020-12-17T15:25:59+02:00

VZN – schválené obecným zastupiteľstvom

2020-12-14T17:30:17+02:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 183/2020 a, b,c, d, e, f,  zo  dňa 11.12.2020 VZN č.  2/2020 – o  miestnych daniach na rok 2021  (pdf) VZN č. 3/2020 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( pdf)    (Príloha ) [...]

VZN – schválené obecným zastupiteľstvom2020-12-14T17:30:17+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2020-12-07T11:17:07+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 12.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  11.12.2020  o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2020-12-07T11:17:07+02:00

Vybudovanie inžinierskej siete v rekreačnej oblasti – rozšírenie vodovodu

2021-01-13T15:49:36+02:00

Názov projektu: Vybudovanie inžinierskej siete v rekračnej oblasti Dubovica   Číslo zmluvy :                        582/2019 Prioritná oblasť E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a obnova kultúrneho dedičstva Opatrenie E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný ruch a zamestnanosť Podopatrenie/Aktivita E.1.1. [...]

Vybudovanie inžinierskej siete v rekreačnej oblasti – rozšírenie vodovodu2021-01-13T15:49:36+02:00