Monthly Archives: september 2021

//september

Oznam – Zverejnenie zámeru

2021-09-28T15:54:46+02:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 255/2021, zo  dňa 17.09.2021 Zámer  odpredaja majetku   Vyvesené: 28.09.2021

Oznam – Zverejnenie zámeru2021-09-28T15:54:46+02:00

Oznam – Zverejnenie zámeru

2021-09-18T18:47:43+02:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 257/2021, zo  dňa 17.09.2021 Zámer  odpredaja podielu   Vyvesené: 18.09.2021

Oznam – Zverejnenie zámeru2021-09-18T18:47:43+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2021-09-14T15:15:30+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4  a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  starosta obce  zvoláva   16.  zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa      17.09.2021   o 18.00 hod. vo  viacúčelovom  dome. Pozvánka 

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2021-09-14T15:15:30+02:00