Monthly Archives: december 2021

//december

Oznam

2021-12-28T11:17:58+02:00

Oznámenie o  plánovanom výrube drevní/krovitých porastov   firmou PIKOLO s.r.o poverená s VsD v zmysle zákona č. 251/2012 Výzva  Oznámenie Upozornenie

Oznam2021-12-28T11:17:58+02:00

Verjná vyhláška

2021-12-09T18:10:59+02:00

VV-  o začatí správneho konania  výrub drevín  Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktorá musí byť zverejnená vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Zverejnené:  09.12.2021 [...]

Verjná vyhláška2021-12-09T18:10:59+02:00