Yearly Archives: 2023

/2023

Verjná vyhláška

2023-03-20T13:51:56+02:00

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  -  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Priepust cez bezmenný potok pre prístup na parcelu č. 823/4“, na pozemkoch [...]

Verjná vyhláška2023-03-20T13:51:56+02:00

Verjná vyhláška

2023-02-28T18:45:18+02:00

O z n á m e n i e o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia výstavby a o upustení od ústneho pojednávania - „Obec Dubovica – vodovod, Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť“ - predĺženie termínu ukončenia výstavby - verejná vyhláška Zverejnené:  28.02.2023

Verjná vyhláška2023-02-28T18:45:18+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2023-02-27T16:23:31+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 3.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  3.03.2023  o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2023-02-27T16:23:31+02:00

Materiál na prerokovanie v OZ

2023-02-16T14:43:26+02:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 2.3.2023 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomné pripomienky zaslať na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71 [...]

Materiál na prerokovanie v OZ2023-02-16T14:43:26+02:00

Zmluvy za rok 2023

2023-03-22T15:30:57+02:00

Názov zmluvy : Uzavrel:   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia: Dátum zverejnenia: Názov zmluvy :  Dohoda č. 23/37/010/120 uzatvorená podľa § 10 Uzavrel: ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia: 21.03.2023 Dátum zverejnenia: 22.02.2023 Názov zmluvy : Kúpna zmluva  Uzavrel:  Eva Huňadyová, Dubovica 250  a Obec [...]

Zmluvy za rok 20232023-03-22T15:30:57+02:00

Objednávky 2023

2023-03-13T10:10:51+02:00

  Číslo objednávky: /2023 Popis: Cena:  € Identifikačné údaje dodávateľ: Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992 Dátum vyhotovenia objednávky: .2023 Dátum zverejnenia: .2023Číslo objednávky: /2023 Popis: Cena:  € Identifikačné údaje dodávateľ: Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 00326992 Dátum vyhotovenia objednávky: .2023 Dátum zverejnenia: .2023 Číslo objednávky: 9/2023 Popis:  úprava parkoviska pri [...]

Objednávky 20232023-03-13T10:10:51+02:00