Verejné vyhlášky

/Verejné vyhlášky

Verjná vyhláška

2023-10-23T17:26:56+02:00

Obec Dubovica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších noviel, na základe §29 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní - p r e r u š u j e - konanie   Doložka  Zverejnené:  23.10.2023 [...]

Verjná vyhláška2023-10-23T17:26:56+02:00

Verjná vyhláška

2023-05-26T13:36:20+02:00

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov V E R E J N Á V Y H L Á Š K A  Zverejnené:  26.05.2023

Verjná vyhláška2023-05-26T13:36:20+02:00

Verjná vyhláška

2023-02-28T18:45:18+02:00

O z n á m e n i e o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia výstavby a o upustení od ústneho pojednávania - „Obec Dubovica – vodovod, Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť“ - predĺženie termínu ukončenia výstavby - verejná vyhláška Zverejnené:  28.02.2023

Verjná vyhláška2023-02-28T18:45:18+02:00

Verjná vyhláška

2022-10-25T17:41:59+02:00

Oznámenie o začatí stavebného konania  -  NN prípojka  pre novoinštalovanu poistkovú skriňu a  rozvádzač RE Zverejnené:  25.10.2022

Verjná vyhláška2022-10-25T17:41:59+02:00