Úradné oznamy obce

/Úradné oznamy obce

Oznam – Zverejnenie zámeru

2023-12-20T15:02:07+02:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. na 7. zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného dňa 15.12.2023  prerokovalo  a  s ch v a l i l o  uznesenie  č.  116/7/2023 Zámer  nájomná zmluva FK Dubovica  Zámer  prenajať časť nebytových [...]

Oznam – Zverejnenie zámeru2023-12-20T15:02:07+02:00

Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce

2022-07-29T14:41:19+02:00

Legenda, zoznam VPS Náložka č.1 Širšie vzťahy Náložka č.2 Kompl.urb.návrh riešeného územia Náložka č.3 Kompl.urb.návrh zastavaného územia Náložka č.3a Kompl.urb.návrh zast. územia-rekr.oblasť Náložka č.4 Návrh dopravy Náložka č.4a Návrh dopravy-rekreáčná oblasť Náložka č.5 Návrh vodného hospodárstva Náložka č.5a,6a Návrh vodn. hosp. a energetiky - rekreačná o Náložka č.6 Návrh energetiky [...]

Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce2022-07-29T14:41:19+02:00

Materiál na prerokovanie OZ

2021-06-02T13:03:49+02:00

Zverejnenie materiálu, ktorý bude prerokovaný na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva Záverečný účet k 31.12.2020 Zverejnené: 21.05.2021

Materiál na prerokovanie OZ2021-06-02T13:03:49+02:00

Oznam – Zverejnenie zámeru

2020-07-21T11:06:33+02:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 149/2020, zo  dňa 16.07.2020 Zámer  predaja a výmeny pozemku  Vyvesené: 21.07.2020

Oznam – Zverejnenie zámeru2020-07-21T11:06:33+02:00

Oznam

2021-04-15T08:55:10+02:00

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Nižný Slavkov“ - zaslanie oznámenia zverejnené: 15.4.2021 Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo d#a, ke# bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente [...]

Oznam2021-04-15T08:55:10+02:00

Zverejnenie zámeru zámeny pozemku

2018-08-31T01:39:52+02:00

  O Z N A M Zverejnenie zámeru zámeny pozemku  Obce Dubovica: Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v spojení s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje  dňa [...]

Zverejnenie zámeru zámeny pozemku2018-08-31T01:39:52+02:00

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

2018-08-31T01:39:54+02:00

 ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z  23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov Podľa čl. 89 ods.2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 149 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v y h l a s [...]

Voľby do orgánov samosprávnych krajov2018-08-31T01:39:54+02:00

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti

2018-08-31T01:39:57+02:00

O Z N A M Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti majetku Obce Dubovica Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v spojení s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje zámer [...]

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti2018-08-31T01:39:57+02:00