Projekty

/Projekty

Obnova živičného povrchu

2021-10-19T15:58:36+02:00

V týchto dňoch realizujeme stavebné práce na predmet zákazky - diela: „Obnova živičného povrchu miestnej účelovej komunikácie v obci Dubovica“, na parcelách  par.č. KN-C 722/1,364/1,723/1724/1,726,743 k. ú Dubovica (od požiarnej zbrojnici po koniec  hlavného mosta), ktorá je výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 [...]

Obnova živičného povrchu2021-10-19T15:58:36+02:00

Dubovica sklad športového náradia a tribúna

2021-10-06T09:29:52+02:00

„Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“ Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2021 bola obci Dubovica  schválna výška dotácie v rámci „Výzva pre región“  Prešovského samosprávneho krajana Program:                  Výstavba športovísk Podprogram: 3.       Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK - Druh [...]

Dubovica sklad športového náradia a tribúna2021-10-06T09:29:52+02:00

Do vybavenie detských ihrísk v obci Dubovica

2021-10-05T15:43:48+02:00

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“ Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2021 bola obci Dubovica  schválna výška dotácie  rámci Výzvy Mikroprogram Prešovského samosprávneho krajana Program:                Šport Podprogram:         1.2 - ŠPORT - bežné (neinvestičné) výdavky Druh výdavku:      bežné Názov projektu:    [...]

Do vybavenie detských ihrísk v obci Dubovica2021-10-05T15:43:48+02:00

Vybudovanie inžinierskej siete v rekreačnej oblasti – rozšírenie vodovodu

2021-01-13T15:49:36+02:00

Názov projektu: Vybudovanie inžinierskej siete v rekračnej oblasti Dubovica   Číslo zmluvy :                        582/2019 Prioritná oblasť E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a obnova kultúrneho dedičstva Opatrenie E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný ruch a zamestnanosť Podopatrenie/Aktivita E.1.1. [...]

Vybudovanie inžinierskej siete v rekreačnej oblasti – rozšírenie vodovodu2021-01-13T15:49:36+02:00

Výmena kúrenia v ZŠ

2020-11-23T14:34:56+02:00

Názov projektu:        Základná škola Dubovica - výmena kúrenia                                                          Výmena technológie vykurovania ZŠ Dubovica. Zvýšenie komfortu vyučovacieho procesu [...]

Výmena kúrenia v ZŠ2020-11-23T14:34:56+02:00

Výstavba detského ihriska – ZŠ

2020-01-30T15:01:04+02:00

Kód projektu:                            3LT4XW6UCXČíslo projektu:                          549/2019/2Názov projektu:                        Podpora rozvoja športu na rok 2019 -             [...]

Výstavba detského ihriska – ZŠ2020-01-30T15:01:04+02:00

Výstavba viacúčelového ihriska – MŠ

2020-01-30T15:59:57+02:00

Číslo projektu:                          MF/011272/2019-442 Číslo projektu:                          MF/011695/2019-442 - uznesenie vlády  č.123 Názov projektu:                        Výstavba viacúčelového detského ihriska v materskej      [...]

Výstavba viacúčelového ihriska – MŠ2020-01-30T15:59:57+02:00

 Rekonštrukcia MK v obci Dubovica  

2020-01-30T15:25:32+02:00

Číslo zmluvy :                            4909.9071046FNO Názov projektu:                         Rekonštrukcia MK v obci Dubovica   Obec z vlastných zdrojv v roku 2019  zreaalizovala rekonštrukciu  miesktnych komunikácií  v obci Dubovica. Vykonali sa tieto práce: SO [...]

 Rekonštrukcia MK v obci Dubovica  2020-01-30T15:25:32+02:00

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

2020-01-30T16:39:53+02:00

Názov prijímateľa:     Obec Dubovica   Číslo projektu:             8631 Názov projektu:          Podpora rozvoja športu na rok 2018- Výmena umelého trávnika na                                            multifunkčnom ihrisku   Poskytnutá dotácia: [...]

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku2020-01-30T16:39:53+02:00