Materiál na prerokovanie v OZ

/Materiál na prerokovanie v OZ

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 5.12.2022 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomné pripomienky zaslať na adresu:

Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71

elektronicky zaslaním emailu:         info@obecdubovica.sk

ústne do zápisnice:   na sekretariáte obecného úradu

Návr VZN 4 2022 o miestnych daniach na rok 2023

Návrh – VZN 6 2022 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v obci Dubovica

Návrh – VZN č. 5 2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 7 2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dubovica.

Zverejnené: 23.11.2022

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na rok 2023

OCU Dubovica -výdavky r. 2023 OCU Dubovia -Príjmy r.2023

ZŠ Dubovica – príjmy r.2023 ZŠ Dubovica – výdavky r. 2023 (003)

MŠ Dubovica – príjmy r. 2023 MŠ Dubovica – výdavky r. 2023

Zverejnené 24.11.2022

2022-12-12T17:02:04+02:00