Schválené VZN a rozpočet

/Schválené VZN a rozpočet

Schválené VZN a rozpočet

  na 2. zasadnutí OZ dňa  14.12.2018

VZN č.  1/2018 – o  miestnych daniach na rok 2019   (pdf)

VZN č. 2/2018 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   ( pdf)    (Príloha )

VZN č. 3/2018 o výške príspevku žiaka za pobyt v ŠKD a ŠSZČ pri Základnej škole v Dubovici  (pdf) 

VZN č. 4/218  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Dubovica  (pdf) 

VZN č. 5/2018 – o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva (pdf)

VZN č. 6/2018 –   o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území  obce Dubovica  (pdf)

Rozpočet

Rozpočet ocu -príjmy, výdavky 2019

MŠ – schvál.rozp.2019-príjmy

MŠ – schvál.rozp.2019-výdavky

ZŠ – schvál.rozp.2019-príjmy

ZŠ – schvál.rozp.2019-výdavky

2018-12-19T14:38:28+00:00