Obnova MŠ Dubovica – zvýšenie energetickej účinnosti budov

/Obnova MŠ Dubovica – zvýšenie energetickej účinnosti budov

Obnova MŠ Dubovica – zvýšenie energetickej účinnosti budov

Stránka

Kód žiadosti o NFP  :               NFP310040A241

Názov projektu:                        Obnova materskej školy, Dubovica – zvýšenie energetickej

                                                  účinnosti budova

Kód výzvy:                                 OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo Obci Dubovica ca schválna výška nenávratného finančného príspevku  vo výške 579.048,53 pričom celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 609.524,77 € .

Predmetom je  uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „Obnova materskej školy Dubovica – zvýšenie energetickej účinnosti budov“.

Zazmluvnená výška NFP: 

Oprávnené výdavky:                                         532 401,51

Maximálna výška nenávratného FP:                    505 781,43 €    t.j. 95 %

Výška spolufinancovania  z vlastných zdrojov:     26 620,08  €
 

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
– v PD,
– Výkaze výmer – Rozpočte.

Celkové vysúťažené  finančné prostriedky boli v hodnote : 519 196,36,00 € 

Oprávnené výdavky: I. platba 495.464,26 €

Neoprávnené výdavky : I. platba  0,00

Úspešný uchádzač  verejného obstarávania  a zhotoviteľ  diela:
Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB
Sídlo: Železničiarska 4, 080 01 Prešov
IČO: 10739254
DIČ: 1020737850

2018-08-31T01:39:54+02:00