Oznam – prerokovanie návrhu ÚPN -PSK

/Oznam – prerokovanie návrhu ÚPN -PSK

Oznam – prerokovanie návrhu ÚPN -PSK

PSK, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. .2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z.n.p. a v súlade s § 18 a § 22  stavebného zákona upovedomuje dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy,  právnické a fyzické osoby  a verejnosť   o prerokovaní Návrhu územného plánu PSK  – viac informácií……

2018-08-06T21:31:18+02:00