Oznam – Zverejnenie zámeru

/Oznam – Zverejnenie zámeru

Oznam – Zverejnenie zámeru

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 331/2022, zo  dňa 29.08.2022

 Vyvesené: 30.08.2022

2022-08-30T15:08:14+02:00