Loading...
Domov2023-06-09T14:04:50+02:00

fusion_builder_container hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ menu_anchor=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ background_color=““ background_image=““ background_position=“center center“ background_repeat=“no-repeat“ fade=“no“ background_parallax=“none“ parallax_speed=“0.3″ video_mp4=““ video_webm=““ video_ogv=““ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_loop=“yes“ video_mute=“yes“ overlay_color=““ video_preview_image=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ padding_top=““ padding_bottom=““ padding_left=““ padding_right=““]

[/fusion_builder_container]

Vážení občania, milá mládež

     Dovoľte mi, aby som Vás privítal na internetovej stránke obce. 
Moderná doba prináša viacero výdobytkov a jedným z nich je aj informačná spoločnosť využívajúca informáciu ako základ svojej existencie. Spoľahlivé informácie nám pomáhajú orientovať sa v problematike,  ktorá nás zaujíma.
     Hlavným cieľom našej webowej stránky je podeliť sa s Vami o zaujímavé informácie zo všetkých oblastí života v našej obci, o jej histórii a súčasnosti, o pripravovaných kultúrnych podujatiach, atraktívnych turistických a športových možnostiach.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, všeobecných závesných nariadení atď..
     Kde chýbajú informácie dochádza k dezinformácii, preto budem veľmi rad ak budete tento zdroj informácii v plnej miere využívať.  Veríme, že pri otvorení tejto stránky si zaspomínajú a aspoň na malú chvíľu sa vrátia domov aj rodáci žijúci mimo obce a aj touto formou získajú informácie o dianí v obci.
                                                                              Ladislav Timčo  –  starosta obce

OZNAM

Mesto Lipany, Mestský  úrad,  Krivianska 1, 082 71 Lipany  podľa zákona č. 552/2003 Z. z.o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie    na miesto odborného zamestnanca  spoločného úradu na úseku stavebného poriadku  Výberové konanie………

OZNAM

OZNAM

OZNAM

V zmysle § 3s nariadenia budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v dôsledku rastu miery inflácie od mája 2023 domácnostiam s nízkym príjmom, ktorým nebola v roku 2022 poskytnutá žiadna pomoc formou dotácie alebo zvýšenia sumy dávky a príspevkov alebo formou 13. dôchodku poskytovať jednorazovú dotáciu na čiastočnú úhradu zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

V tejto súvislosti bola dňa 02.05.2023 na webovom sídle ústredia zverejnená informácia o poskytnutí jednorazovej dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3s nariadenia spolu so žiadosťou o jej poskytnutie: Inflačná dotácia v sume 100 eur od mája 2023 > ÚPSVaR (gov.sk).

Žiadosti o poskytnutie tejto jednorazovej dotácie môžu žiadatelia doručiť podľa miestnej príslušnosti na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky, Slovenská 87, Prešov, na jeho pracovisko v Sabinove, agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky, Nám slobody 87, Sabinov, alebo na pracovisko Lipany, prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky, Sabinovská 2, Lipany osobne, poštou, emailom (po@upsvr.gov.sk), príp. elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

 

OZNAM

Obecné zastupiteľstvo obce Dubovica  s c h v á l i l o uznesením č. 39/3/2023

A) podmienky pre žiadateľa o pridelenie trojizbového obecného nájomné bytu pričom prioritne budú týmto bývaním podporené osoby s trvalým pobytom v obci:
– žiadateľ o obecný nájomný byt musí predložiť vyplnenú žiadosť o pridelenie obecného
nájomného bytu na predpísanom tlačive na OÚ Dubovica,
– je fyzickou osobou, ktorá dovŕšila 18-ty rok svojho života,
– je osobou spôsobilou na právne úkony,
– nie je nadpolovičným spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu, rodinného domu, alebo inej budovy,
určenej na trvalé bývanie,
– nie je stavebníkom objektu na trvalé bývanie,
– spĺňa finančné predpoklady na uhrádzanie poplatkov za užívanie bytu, v prípade potreby
preukáže príjem zo závislej činnosti, resp. z podnikania alebo iný pravidelný príjem,
– nemá záväzok, dlhy, nie je voči jej osobe vedené exekučné konanie, prípadne správne, alebo
súdne konanie, nemá dlh voči Obci Dubovica alebo iným fyzickým či právnickým osobám,
– nevyhlásil osobný bankrot,
– súhlasí so spracovaním a uchovávaním osobných údajov.

B) výška nájmu obecných bytov Dubovica č. 341 je 5,00/m2 obytnej plochy, k bytu je pridelená samostatná pivnica a spoločné priestory (chodba, kočikáreň) :
byt č. 1 59 m2 výška nájmu 295,00 €,
byt č. 2 59 m2 výška nájmu 295,00 €,
byt č. 3 56,3 m2 výška nájmu 281,50 €.
K výške nájmu nájomca uhrádza poplatky za energie. Podmienkou uzatvorenia Zmluvy o prenájme bytu bude zloženie 3-mesačnej finančnej zábezpeky na bankový účet Obce Dubovica.

Prílohy:

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie o pravdivosti poskytnutých údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa

OZNAM

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav

Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán (ďalej aj „správny orgán“)   n a r i a ď u j e   podľa § 8 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách pozemkové úpravy z dôvodu potreby usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov…..

Zverjnené:  15.3.2023

OZNAM

Ceny za dodávku vody, odvádzanie vody od 1.1.2023

Kategória Cena v EUR/m3 s DPH
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom                             1,9577
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou                             1,6351


OZNAM

OZNAN

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať ohľadom novej možnosti platby za cestovný lístok. V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy Prešovského a Košického samosprávneho kraja je možné platiť za cestovný lístok virtuálnou dopravnou kartou v mobile. Ide o moderný a jednoduchý spôsob nákupu a úhrady cestovného. V prípade ak s obyvateľmi Vašej obce komunikujete prostredníctvom webu alebo sociálnych sietí, prosíme Vás, o pre-zdieľanie nasledujúceho videa, aby sa informácia dostala aj k Vašim občanom – cestujúcim:

Viac informácií o virtuálnej dopravnej karte: https://idsvychod.sk/virtualna-karta/

Získať virtuálnu dopravnú kartu: https://www.ubian.sk/kupit-kartu

OZNAM

 

 

AKTUALITY

13.11. 2020

Oznam pre chovateľoch

Na základe žiadosti  o súčinnosť  RVaPS Prešov  oznamujeme chovateľom v súvislosti so zhoršujúcou situáciou vo [...]

16.10. 2020

Oznam pre chovateľoch

Na základe žiadosti  o súčinnosť  RVaPS Prešov  Vám oznamujeme chovateľom ...... RCH_Priloha 1 Príloha [...]

23.06. 2020

Oznam

Obec Dubovica,  Dubovica 190,   082 71  Lipany             OZNÁMENIE Obec Dubovica  [...]

23.06. 2020

Oznam

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Nižný Slavkov“ - [...]