Prevádzkový poriadok športovej miestnosti

/Prevádzkový poriadok športovej miestnosti

Prevádzkový poriadok športovej miestnosti

 • Za využitie priestorov športovej miestnosti na zabezpečenie výuky povinnej telesnej výchovy pre žiakov Základnej školy zodpovedá riaditeľ školy, alebo ním poverené osoby, za využitie priestorov na aktivity detí materskej školy zodpovedá riaditeľka školy, alebo ňou poverené osoby,za tréningy, súťaže stolnotenisového oddielu zodpovedá predseda stolnotenisového oddielu a za využitie priestorov na pohybové cvičenie občanov zodpovedá určená osoba po dohode užívateľov.
 • Využitie športovej miestnosti svojím podpisom potvrdia zodpovedné osoby v knihe na to určenej.
 • Užívateľ športovej miestnosti je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce a okolitých nehnuteľností. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
 • Za škody vzniknuté nedodržaním týchto prevádzkových podmienok a všeobecných bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.
 • Vodenie psov a iných zvierat do priestoru športovej miestnosti je zakázané.
 • V športovej miestnosti je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
 • V areáli športovej miestnosti je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.
 • Deti do 15 rokov musia byť v športovej miestnosti s dozorom rodiča, vyučujúceho alebo inej poverenej dospelej osoby.
 • Žiaci základnej školy, materskej školy vstupujú do športovej miestnosti v sprievode učiteľa, alebo školou poverenej zodpovednej osoby.
 • Vstup zo zmrzlinou, nápojmi či potravinami je do športovej miestnosti zakázaný.
 • Každý užívateľ športovej miestnosti je povinný v priestore a jej okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud.
 • V objekte športovej miestnosti je zakázané správať sa hlučne a nespoločensky.
 • Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv a odev. Je povolený vstup iba v čistých prezuvkách s nefarbiacou podrážkou. Nesmú sa používať kopačky, topánky s podpätkom, zablatená a inak znečistená obuv.
 • Pri odchode z miestností zodpovedná osoba musí skontrolovať a vypnúť elektrické osvetlenie, uzatvoriť všetky vodovodné kohútiky v priestoroch.
 • Užívateľ je povinný dodržiavať pravidlá BOZP.
2018-08-06T21:44:18+02:00