Rozšírenie vodovodu v obci a do rekreačnej oblasti

/Rozšírenie vodovodu v obci a do rekreačnej oblasti

Rozšírenie vodovodu v obci a do rekreačnej oblasti

 

Prioritná oblasť: E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a obnova kultúrneho dedičstva
Opatrenie: E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný ruch a zamestnanosť
Podopatrenie/Aktivita8 E.1.1. Výstavba voľnočasových oddychových a rekreačných zón
3. ÚDAJE O PROJEKTE
Názov projektu Rozšírenie vodovodu z obce do rekreačnej oblasti napojením na rozvodnú vodovodnú sieť
Účel poskytnutia regionálneho príspevku: Zvýšenie atraktívnosti a návštevnosti rekreačnej oblasti Dubovica
Miesto realizácie: Dubovica

Obec Dubovica má vybudovaný vodovod, ktorý je napojený na verejný vodovod VVS, a.s. Košice. Technické riešenie výstavby vodovodnej prípojky pozostáva z rozdelenia spotrebiska v  zastavanom území obce  na dve tlakové pásma, z výstavby 3 vetiev prepojovacieho potrubia v  dĺžke 115 m a výstavby ATS pre 2. tlakové pásmo. Pozostáva z výstavby tlakového pásma pre rekreačnú oblasť, dodávky pitnej  vody  výstavbou štyroch vetiev spojovacieho potrubia v dĺžke 2505 m a výstavby ATS pre 3. tlakové pásmo a z výstavby vodovodného potrubia pozdĺž komunikácie tak, aby bolo možné napojenie jednotlivých obytných objektov rekreačnej oblasti.

Z regionálneho príspevku bude uhradené položenie vodovodného potrubia od konca obce Dubovica pozdĺž komunikácie k  jednotlivým rekreačným objektom a výstavby autom. tlakových staníc (ATS).

2020-01-30T17:45:36+00:00