Obecné zastupiteľstvo obce  Dubovica je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených  obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva .

Poslanci obecného úradu

Bryndza Ján poslanec OZ  
Hrabčák Miroslav,Bc poslanec OZ
Čarnogurský Ľudovít poslanec OZ
Hudák Bystrík poslanec OZ
Nagy Daniel, Ing. poslanec OZ
Onderčo Vincent poslanec OZ
Roba Peter poslanec OZ
Semančík Jozef poslanec OZ
Šipka Štefan poslanec OZ – zástupca

 

Rozdelenie pracovných obvodov pre poslancov OZ  je následovné:

Obvod Číslo domu Meno poslanca
č.1 1-35  Miroslav Hrabčák, Bc.
č.2 36-75  Ľudovít Čarnogurský
č.3 76-107  Ján Bryndza
č.4 108-142  Vincent Onderčo
č.5 143-180  Jozef Semančík
č.6 181-220  Bystrík Hudák
č.7 221-255  Štefan Šipka
č.8 256-290  Daniel Nagy, Ing.
č.9 291…  Peter Roba

 

Uznesenia obecného zastupiteľstva (…)

 

Rokovací poriadok (…)

 

Úlohy obecného  zastupiteľstva (…)