Územné konanie

/Územné konanie

Územné konanie

Oznámenie o začatí územného konania 

Verejná  vyhláška líniová stavba „IBV 3RD Dubovica „ – úprava NN siete, rozšírenie NN siete, odberné elektrické zariadenie

2018-08-31T01:39:57+02:00