Uzemný plán obce

/Uzemný plán obce

Uzemný plán obce

ÚPN – O  Dubovica

Doprava obec[pdf]

Doprava – RO [ pdf ]

Energetika – obec  [pdf]

Intravilán obce pdf]

Kataster  pdf]

Ochrany prírody tvorba krajiny pdf]

Rekreačná oblasť [ pdf]

Schéma záväzných časti, verejnoprospešných stavieb – RO [ pdf]

Schéma záväzných časti, verejnoprospešných stavieb –  obec  pdf]

Správa [ pdf]

Širšie  vzťahy pdf]

Voda, energetika – RO  [pdf]

Voda – obec [ pdf]

Záber  PPF [ pdf]

Záväzná časť  pdf]

2018-08-06T21:57:35+02:00