Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“

/Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“

Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“

Verejná  vyhláška   

Oznámenie podľa § 117  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 416/2001 Z.z.  o prechode niektorých psobnosti z orgánov štátnej spravy na obce  a zákona  č. 369/1990 o obecnom zriadení  vydáva povolenie pre   pre stavbu     „Dubovica – výstavba VN, NN, TS“  

2018-12-07T11:28:25+02:00