Verejné obstarávanie2016-10-05T21:16:59+02:00

Profil verejného obstarávateľa

***********************************

Verejný obstarávateľ: Obec Dubovica
Sídlo: Obecný úrad, Dubovica 190, 082 71 Lipany
Štatutárny zástupca: Ladislav Timčo

Obec Dubovica je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len “zákon” /a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Kontaktná osoba:

Ladislav Timčo

e-mail: ocudubovica@stonline.sk

t.č.: +421 51 4572047

mobil: +421 908 421 461

 Súhrne   správy

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou do II. štvrťroku 2014 

***************

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Realizované

*************

Zrealizované

**************

Názov zákazky: Nákup stavebného  materiálu  – výzva a príloh na stiahnutie

Zákazka zverejnená dňa:  19.12.2014

Zverejnil: Ladislav Timčo

*

Názov zákazky : Predloženie cenových ponúk “ Predaj stravných lístkov“ – výzva na stiahnutie

Zákazka zverejnená dňa:  16.12.2014

Zverejnil: Ladislav Timčo

*

Názov zákazky: Personálne náklady pre projekt č. WTSL.02.02.00-84-252/10, s názvom „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“

Zákazka zverejnená dňa 08.07.2013

Zverejnil: Bystrík Hudák

*

Názov zákazky„Živičná úprava miestnych komunikácií v obci Dubovica „

Zákazka zverejnená dňa 07.10.2013

Zverejnil: Bystrík Hudák

*

Názov zákazky :  Zabezpečenie procesu VO  pre projekt pre projekt č. WTSL.02.02.00-84-252/10, s názvom „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“

Zákazka zverejnená dňa 20.01.2014

Zverejnil: Bystrík Hudák

*

Názov zákazky :  Predloženie cenových ponúk “ Predaj stravných lístkov“

Zákazka zverejnená dňa:06.02.2014

Zverejnil: Bystrík Hudák

*

Názov zákazky :   Propagačno-publicitné predmety  pre projekt č. WTSL.02.02.00-84-252/10″MuĽuDu“

Zákazka zverejnená dňa:014.02.2014

Zverejnil: Bystrík Hudák