Verjná vyhláška

/Verjná vyhláška

Verjná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného  konania a  o nariadení ústneho pojednávania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a  stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov na stavbu „Novostavba rekreačnej chaty “ p.č. 845/24.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Z.z. stavebný zákon v znení neskorších predpisov  a  musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Obce Dubovica .

Vyhláška 

2020-03-11T17:06:00+02:00