Vseobecne zavazne nariadenia

/Vseobecne zavazne nariadenia

Vseobecne zavazne nariadenia

 

Všeobecné  záväzné  nariadenia

VZN č.  7/2015 – Miestne dane   ( pdf )

VZN č. 8/2015- O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   ( pdf)

VZN č.9/2015 – O mieste vylepovania volebných plagátov politických strán a hnutí v čase volebnej kampane  (pdf )

VZN č. 10/2015 – O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Dubovica ( pdf)

VZN č. 11/2015 – O určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva (pdf)

VZN č. 4/2015- O poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby ( pdf)

VZN č.5/2015- O poplatkoch za služby vykonané Obecným úradom v Dubovici

[pdf]

VZN č. 6/2015 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Dubovica ( pdf)

VZN č.1/2014 – O dani za ubytovanie  [pdf]    Príloha

VZN č.4/2012 – O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci pre občanov obce Dubovica  [pdf]

VZN č.5/2012 – O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určení podmienok úhrady  v školskej jedálni Dubovica [pdf]

VZN č.3/2011 – O niektorých podmienkach držania psov v Obci Dubovica [pdf]

VZN č.5/2010 – O výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Dubovica [pdf]

VZN č.6/2010 – O výške príspevku žiaka za pobyt v ŠKD a ŠSZČ pri Základnej škole Dubovici [pdf]

VZN č.5/2009 – Územný plán obce [pdf]

VZN č.5/2005 – O podmienkach poskytovania dotácií [pdf]

2018-08-31T01:40:10+02:00