Výberové konanie

/Výberové konanie

Výberové konanie

OZNAM

 Obec Dubovica, v zastúpení starostom obce Ladislavom Timčom, v zmysle § 4 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Materskej školy, Dubovica 48,  s predpokladaným nástupom 1. 1. 2022

 Podmienky výberového konania na stiahnutie…. 

2021-10-25T13:46:09+02:00