Výmena kúrenia Základná škola Dubovica

/Výmena kúrenia Základná škola Dubovica

Výmena kúrenia Základná škola Dubovica

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Obec Dubovica, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní vyzýva potenciálnych záujemcov / uchádzačov na predloženie ponuky na predmet zákazky Výmena kúrenia Základná škola Dubovica

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Dubovica
Sídlo: Dubovica 190, 082 71 Dubovica
Krajina: Slovenská republika
Zastúpený: Ladislav Timčo, starosta obce
IČO: 00326992
DIČ: 2020711440
Telefón: +421 918421461; +421 514572047
E-mail: ocudubovica@stonline.sk
Web: https://www.obecdubovica.sk
Kontakt určený pre komunikáciu s uchádzačmi:
Obchodný názov: Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Zuzana Konkoľová, MBA
Mobil: +421 911999938
E-mail: sutazneponuky@gmail.com

Názov predmetu zákazky: Výmena kúrenia Základná škola Dubovica

Výzva s odkazom na prílohy 

Zverejnené: 01.07.2020

2020-07-01T14:41:04+02:00