ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
EIA
Námestie slobody 85, 083  01  Sabinov

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-SB-OSZP-2022/002904-003
Vybavuje/linka
Ing. Jana Štieberová/357
S​a​b​i​n​o​v​
04. 07. 2022
Vec
Oznámenie o strategickom dokumente „Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky č. 14/2022“ - zaslanie oznámenia
Obstarávateľ, Mesto Lipany v zast. Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta, Krivianska 1, 082 71 Lipany, doručil dňa 29.6.2022 Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky č. 14/2022“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutému orgánu zasielame. Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 2 zákona a § 7 ods. 1 zákona predmetom zisťovacieho konania, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyzýva Mesto Lipany ako obstarávateľa strategického dokumentu v súlade s § 6 ods. 1 zákona na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisky, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Súčasne všetky dotknuté obce žiadame, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od dňa jeho doručenia. Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia. Keďže Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliada podľa § 7 ods. 4 zákona i na písomné stanoviská podľa § 6 ods. 6 zákona, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili aj názor, či sa strategický dokument má alebo nemá posudzovať podľa zákona. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky č. 14/2022“, je zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA.
Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
E-mail
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-SB-OSZP-2022/002904-003
Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71 Dubovica Obec Kamenica (OVM), Kamenica 401, 082 71 Lipany nad Torysou Obec Ďačov, Ďačov 106, 082 71 Ďačov Obec Krivany, Záhradná 46/6A, 082 71 Lipany nad Torysou Obec Rožkovany, Rožkovany 106, 082 71 Lipany Obec Lúčka, okres Sabinov, Lúčka 77, 082 71 Lúčka Obec Milpoš, Milpoš 140, 082 71 Milpoš