ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
SEA
Námestie slobody 85, 083  01  Sabinov

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-SB-OSZP-2024/001719-002
Vybavuje/linka
Ing. Jana Štieberová/357
S​a​b​i​n​o​v​
22. 05. 2024
Vec
Oznámenie o strategickom dokumente „PROGRAM ROZVOJA OBCE ROŽKOVANY NA OBDOBIE 2024-2030“ - zaslanie oznámenia
Obstarávateľ, Obec Rožkovany v zast. Ing. Stanislav Girašek, starosta obce, Obecný úrad Rožkovany 106, 082 71 Rožkovany, IČO: 00 327 719 doručil dňa 20.5.2024 Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „PROGRAM ROZVOJA OBCE ROŽKOVANY NA OBDOBIE 2024-2030“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ako dotknutému orgánu zasielame. Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a § 7 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie predmetom zisťovacieho konania, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyzýva Obec Rožkovany ako obstarávateľa strategického dokumentu v súlade s § 6 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisky, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Súčasne všetky dotknuté obce žiadame, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako dotknutá obec, informovali do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od dňa jeho doručenia. Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia. Keďže Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliada podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie i na písomné stanoviská podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili aj názor, či sa strategický dokument má alebo nemá posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „PROGRAM ROZVOJA OBCE ROŽKOVANY NA OBDOBIE 2024-2030“, je zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR http://enviroportal. sk v časti EIA/SEA.
PhDr. Iveta Sekeráková
vedúci
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
E-mail
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-SB-OSZP-2024/001719-002
Obec Rožkovany, Rožkovany 106, 082 71 Lipany Obec Renčišov, Renčišov 11, 082 62 Renčišov Obec Červenica pri Sabinove, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 Červenica pri Sabinove Obec Milpoš, Milpoš 140, 082 71 Milpoš Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71 Dubovica Obec Uzovské Pekľany, Uzovské Pekľany 68, 082 63 Uzovské Pekľany Obec Jakubova Voľa, Jakubova Voľa 67, 082 56 Jakubova Voľa Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany