Výmena elektroinštalácie v kostole Dubovica

/Výmena elektroinštalácie v kostole Dubovica

Výmena elektroinštalácie v kostole Dubovica

„Projekt podporený z rozpočtu predsedu PSK“

Výzva:                             Výzva predsedu PSK 2023
Program:                         KULTÚRA
Druh výdavku:                 Bežné výdavky
Názov projektu:              Výmena elektoinštalácie v kostole  Dubovica
Výška dotácie :               2.000,- eur /slovom: dvatisíc
eur/                                                                        

Ako už z názvu projektu, na ktorý sme žiadali dotáciu vyplýva –Výmena elektroinštalácie v kostole  Dubovica prostredníctvom dotácie  sa nakúpil  elektroinštalačný materiál.

Základnou podmienkou a cieľom  projektu obnovy  bolo uskutočnenie zámeru výmeny elektroinštalácie kostola pri minimalizácií akýchkoľvek deštrukčných zásahov a pri zachovaní všetkých pamiatkových hodnôt predmetnej NKP –  Rímskokatolíckeho kostola  Obetovania Pána v Dubovici súp. č. 187, na parcele KN-C č. 1, k. ú. Dubovica. Obnova elektroinštalácie bola realizovaná  v minimalizácií akýchkoľvek deštrukčných zásahov do historických konštrukcií, povrchových úprav a architektonických prvkov objektu. Nové elektroinštalačné rozvody  sa viedli v pôvodnom trasovaní, alternatívne v úrovni tesne nad podlahou  a hlavné rozvody cez podkrovie strechy. Vsádzanie rozvodov elektroinštalácie do omietok  bolo len v minimálnom rozsahu. V rámci projektu sa  vymenili staré elektroinštalačné  rozvody, elektroinštalačné skrine, všetky nefunkčné a nevyužívané zásuvky a vypínače, chráničky.

Z poskytnutej dotácie sme zakúpili nasledujúce položky: káble, výložník, trubka pevná, príchytky, lano, lišta, ollfex  clasik  – drôt, OBO krabica, , rozbočovacia  krabica, svietidla, vypínač, zásuvka  rozvodnica, rozvádzač s náplňou –   celkové níáklady na materiál  boli 2757,73 €.

Práce pod vedením odborne spôsobilej osoby sa vykonali svojpomocne.

2023-10-26T09:41:16+02:00