Zmluvy 2015

/Zmluvy 2015

Zmluvy 2015

Názov zmluvy: Zmluva o audite  Uzavrel:  AUDANA AUDIT s.r.o. Ing. Daniela Bernátová, Svätoplukova 12, Prešov, IČO: 31692249   a Obec Dubovica Popis: Predmetom zmluvy je vykonanie auditu za rok 2014 – overenie individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, overenie hospodárenia obce podľa rozpočtu  na rok 2014 Dátum uzavretia zmluvy:  29.12.2014      Dátum zverejnenia: 05.01.2015
Názov zmluvy:Komisionárska zmluva Uzavrel: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D Bratislava IČO: 31 396 674  a Obec Dubovica Popis:Zabezpečenie zamestnancom stravovacích  kupónov  Dátum uzavretia zmluvy:  08.01.2015     Dátum zverejnenia:12.01.2014
Názov zmluvy:  Zmluva o združenej dodávke plynu  Uzavrel:   RWE Gas Slovensko, Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02  Bratislava  a Obec Dubovica Popis: Dodávka plynu – športová miestnosť  Dátum uzavretia zmluvy: 30.01.2015      Dátum zverejnenia:  02.02.2015
Názov zmluvy:Dohoda č. 68/2015/ §10 Uzavrel:  Úrad prace sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, Prešov  IČO: 30794536   a Obec Dubovica Popis: Realizovať pracovnú činnosť  prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi  Dátum uzavretia zmluvy: 30.01.2015   Dátum zverejnenia:  02.02.2015
Názov zmluvy:  Zmluva o dodávke plynu Uzavrel: Slovenský plynárenský priemysel a.s.  Bratislava, IČO: 35815256  a Obec Dubovica Popis:  Zmluva o dodávke plynu   Dátum uzavretia zmluvy: 09.02.2015   Dátum zverejnenia:  11.02.2015
Názov zmluvy:   Zmluva o pripojení do distribučnej siete 24ZVS0000619827E Uzavrel: VSD a.s.  Mlynská 31 Košice IČO: 36599361a Obec Dubovica Popis:  pripojenie do distribučnej siete Dátum uzavretia zmluvy: 30.01.2015   Dátum zverejnenia: 23.02.2015
Názov zmluvy: Dohoda č. 15/37/052/109 Uzavrel: Úrad prace sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, Prešov  IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis:  dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a podmienkach poskytovania príspevku Dátum uzavretia zmluvy:  12.3.2015 Dátum zverejnenia:13.3.2015
Názov zmluvy: Dohoda č. 15/37/52A/16 Uzavrel:  Úrad prace sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, Prešov  IČO: 30794536a Obec Dubovica Popis: vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a podmienky poskytovania príspevku   Dátum uzavretia zmluvy: 20.3.2015 Dátum zverejnenia:  23.3.2015
Názov zmluvy:Dohoda č. 15/3750J/17  Uzavrel: Úrad prace sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, Prešov  IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis:  o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti  podľa § 50 j  zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Dátum uzavretia zmluvy:   20.3.2015 Dátum zverejnenia: 23.3.2015
Názov zmluvy:  Dohoda č.: 15/37/054/10  Uzavrel: Úrad prace sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, Prešov  IČO: 30794536 a Obec Dubovica  Popis:  o  poskytnutí príspevku na podporu  vytvárania pracovných  miest  u verejných zamestnávateľoch   podľa § 54 ods. 1 písm.a)   zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dátum uzavretia zmluvy:  27.3.2015   Dátum zverejnenia: 31.3.2015
Názov zmluvy: Dohoda č. 9/SB/2015/§ 12 Uzavrel:Úrad prace sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, Prešov  IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec uzatvorená podľa § 12 od. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 417/2013  Dátum uzavretia zmluvy: 31.03.2015  Dátum zverejnenia:14.04.2015
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb 7/2015 Uzavrel: ZOHT, Krivianska 1, 082 71  Lipany IČO: 37938231  a Obec Dubovica Popis:  Predmetom zmluvy je zabezpečenie služby pri zhodnocovaní biologický rozložiteľných odpadov mobilným zariadením Dátum uzavretia zmluvy:  16.4.2015   Dátum zverejnenia:17.4.2015
Názov zmluvy: Dodatok č. l. k zmluve  o poskytovaní služieb 7/2015 Uzavrel: ZOHT, Krivianska 1, 082 71  Lipany IČO: 37938231  a Obec Dubovica Popis:  Predmetom zmluvy je zabezpečenie služby pri zhodnocovaní biologický rozložiteľných odpadov mobilným zariadením Dátum uzavretia zmluvy:  16.4.2015   Dátum zverejnenia:17.4.2015
Názov zmluvy: Zmluva a dodatok o poskytovaní verejných služieb Uzavrel:  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469 a Obec Dubovica Popis: Poskytovanie služieb podľa zvoleného programu    Dátum uzavretia zmluvy: 14.4.2015        Dátum zverejnenia: 17.4.2015
Názov zmluvy: Dohoda č. 15/37/50J/24 Uzavrel: Úrad prace sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, Prešov  IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti  podľa § 50 j  zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov   Dátum uzavretia zmluvy:   23.04.2015      Dátum zverejnenia:   29.04.2015
Názov zmluvy: Rámcová zmluva Uzavrel: Agentúra regionálneho rozvoja PSK,Prostějovská 117/A Prešov, IČO: 37885341 a Obec Dubovica Popis:  Predmetom zmluvy je poradenstvo, vypracovanie, implementácia, kompletný manažment realizácie schválených projektov  z fondov EÚ Dátum uzavretia zmluvy:  20.05.2015 Dátum zverejnenia:     25.05.2015
Názov zmluvy: Zmluva o dielo PR PR-07/2015 Uzavrel: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská 117/A Prešov, IČO: 37885341 a Obec Dubovica Popis: Predmetom tejto zmluvy je strategicko-analytický dokument Program rozvoja obce Dubovica  Dátum uzavretia zmluvy:  20.5.2015  Dátum zverejnenia: 26.5.2015
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb Uzavrel: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská 117/A Prešov, IČO: 37885341 a Obec Dubovica Popis: Poskytovanie konzultačnej činnosti, vypracovanie dokumentov a zabezpečenie realizácie postupov vo verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek Dátum uzavretia zmluvy: 20.05.2016 Dátum zverejnenia: 26.05.2015
Názov zmluvy:  Kúpna zmluva  Uzavrel:  Jozef  Karabinoš, Ing. Jozef Karabinoš, Terézia Šandlová, Mária Grančaiová, Ing. Slavomír Karabinoš, Ivan Karabinoš a Obec Dubovica Popis: Dátum uzavretia zmluvy: 25.5.2015 Dátum zverejnenia: 26.05.2015
Názov zmluvy: Dohoda o urovnaní Uzavrel: PS URBÁR Dubovica, IČO: 31303480 Dubovica 83  a Obec Dubovica Popis: Dohoda o urovnaní pozemkov  Dátum uzavretia zmluvy: 27.5.2015 Dátum zverejnenia: 27.05.2015
Názov zmluvy: Kúpna zmluva  Uzavrel:  Ing.Kataína Oslovičová, Dubovica 143  a Obec Dubovica Popis: Prevod vlastníctva nehnuteľnosti  – pozemok KN-C 670/24, 670/17   Dátum uzavretia zmluvy:  22.06.2015 Dátum zverejnenia:24.06.2015
Názov zmluvy: Kúpna  zmluva Uzavrel:  František Cisko a Mária Šramková a Obec Dubovica Popis: Kúpa pozemku  – novovytvorená parcela  272/2 o výmere  105 m2 (prístupová cesta) Dátum uzavretia zmluvy:  24.07.2015 Dátum zverejnenia: 27.07.2015
Názov zmluvy: Dohoda  č. 177/2015/§10  Uzavrel: Úrad prace sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, Prešov  IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis:  Realizovať pracovnú činnosť  prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi  Dátum uzavretia zmluvy: 29.07.2015  Dátum zverejnenia: 30.07.2015
Názov zmluvy:  Kúpna zmluva č. Z201518384_Z Uzavrel: PIKULA Spolka z o.o. Przemyslowa 9, 38-200 Jaslo. PL a Obec Dubovica Popis: Rúra korugovaná  Dátum uzavretia zmluvy:  3.8.2015  Dátum zverejnenia: 13.8.2015
Názov zmluvy: Mandátna zmluva Uzavrel:  I a T Tender, s.r.o., Východná 7134/9A Trenčín, IČO: 46953248  a Obec Dubovica Popis:   Vykonanie verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní za účelom výberu dodávateľa stavby: zákazka „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Dubovica“    Dátum uzavretia zmluvy: 14.8.2015  Dátum zverejnenia: 17.8.2015
Názov zmluvy:  Zmluva o dielo  Uzavrel: Kaleta s.r. o, Okružná 93 Stará Ľubovňa,  IČO:  45593370 a Obec Dubovica Popis:  Výmena okien a dverí TV, Základná škola Dubovica 374, Dátum uzavretia zmluvy: 18.8.2015  Dátum zverejnenia: 24.8.2015
Názov zmluvy:  Nájomná zmluva  Uzavrel: Zvolenská Viera, Dubovica 147 a Obec Dubovica Popis: Prenájom  pozemku   na tréningové ihrisko Dátum uzavretia zmluvy: 14.09.2015 Dátum zverejnenia: 16.09.2015
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k dohode č- 15/37/52A/16 Uzavrel:  Úrad prace sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, Prešov  IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis:  Zmena článku I. II. III. IV. a V Dátum uzavretia zmluvy: 17.9.2015 Dátum zverejnenia: 17.9.2015
Názov zmluvy:  Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému DEUS Uzavrel:  Data Centrum elektronizacie územnej samosprávy Slovenska Kýčerského 5  Bratislava, IČO: 45736359 a Obec Dubovica Popis: Predĺženie termínu účinnosti zmluvy   Dátum uzavretia zmluvy:  28.9.2015  Dátum zverejnenia: 28.09.2015
Názov zmluvy: Dodatok č. 1  k dohode č. 15/37/052/109 Uzavrel: Úrad prace sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, Prešov  IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: Zmena článku I. II. III. IV. a V  Dátum uzavretia zmluvy: 6.10.2015 Dátum zverejnenia: 8.10.2015
Názov zmluvy:   Dohoda č. 15/37/052/1162  Uzavrel: Úrad prace sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, Prešov  IČO: 30794536a Obec Dubovica Popis: dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a podmienkach poskytovania príspevku Dátum uzavretia zmluvy:  23.10. 2015   Dátum zverejnenia: 26.10.2015
Názov zmluvy: Zmluva o bežnom účte Uzavrel:  Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomašíková 48 Bratislava, IČO: 00151653 a Obec Dubovica Popis: Zavedenie účtu  Dátum uzavretia zmluvy:  18.11.2015 Dátum zverejnenia:20.11.2015
Názov zmluvy: Dohoda o urovnaní sporných nárokov Uzavrel: Jaroslav Hrebík, voda kúrenie ú, plyn,Veľký Lipník 218 IČO: 35399244 a Obec Dubovica Popis: dohoda o urovnaní spornej situácie Nadstavba a stavebné úpravy budovy – kotolňa na biomasu Dátum uzavretia zmluvy: 11.12.20015 Dátum zverejnenia: 15.12.2015
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 3A- ZOD-0071215 Uzavrel: O.S.V.O. comp,a.s.m Strojnícka 18 Prešov, IČO: 36460141  a Obec Dubovica Popis: Zhotovenie diela „Rekonštrukcia verejného osvetlenia – obec Dubovica,   Dátum uzavretia zmluvy: 18.12.2015  Dátum zverejnenia: 18.12.2015
Názov zmluvy: Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM Uzavrel:  DEUS, Kyčerského 5, 811 05  Bratislava, IČO: 45736359 a Obec Dubovica  Popis:  Služby elektronizácie územnej samosprávy  Dátum uzavretia zmluvy:16.12.2015   Dátum zverejnenia:18.12.2015
Názov zmluvy:  Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Uzavrel:JUDr. Jozef Krenický, advokát, Hlavná 29, Prešov IČO: 50038371 a Obec Dubovica Popis: dohoda o poskytovaní komplexneých právnych služieb  Dátum uzavretia zmluvy:  11.12.2015 Dátum zverejnenia: 18.12.2015
Názov zmluvy:Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2804 2011 Uzavrel:Slovdach, s.r.o., Popradská 23, Stará Ľubovňa, IČO : 36465330 a Obec Dubovica Popis: Predlženie termínu  dokončenia diela  Dátum uzavretia zmluvy: 21.12.2015 Dátum zverejnenia:21.12.2015
Názov zmluvy: Kúpna zmluva  Uzavrel:  Mgr. Zuzana Vaľková a Terézia Borsuková  a Obec Dubovica Popis: Prevod spoluvlastníckeho  podielu z parcely č.  192 k.u. Dubovica  Dátum uzavretia zmluvy: 21.12.2015 Dátum zverejnenia: 22.12.2015
Názov zmluvy:  Zmluva o nájme nebytových priestorov Uzavrel: Peter Roba, Dubovica 237, IČO: 17152542 a Obec Dubovica Popis: prenájom nebytových priestorov s.č. 341  Dátum uzavretia zmluvy:  22.12.2015 Dátum zverejnenia:22.12.2015
Názov zmluvyZmluva o poskytnutí nenávratného FP Uzavrel: MH SR, Mierová 19, Bratislava, IČO 00686832 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie NFP Rekonštrukcia verejného osvetlenia Dubovica  Dátum uzavretia zmluvy:21.12.2015 Dátum zverejnenia:23.12.2015
Názov zmluvy: Zmluva o dielo  Uzavrel: Mgr.Roman Dubnička – PSPL, Narcisová 803/46 Bratislava , IČO:  1083988697 a Obec Dubovica Popis: Vypracovanie svetelnotechnického merania po realizácii projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia – Dubovica   Dátum uzavretia zmluvy: 22.12.2015   Dátum zverejnenia:23.12.2015
2018-08-31T01:40:02+02:00