Zmluvy rok 2018

/Zmluvy rok 2018

Zmluvy rok 2018

Názov zmluvyDohoda  č. 18/37/12/208 Uzavrel:  ÚPSVaR Prešov,Slovenská 87, 080 28 Prešov a Obec Dubovica   Popis:    Úprva povinnosti pri zabezpečovaní menších obecných služieb – § 12 Dátum uzavretia zmluvy:   21.12.2018  Dátum zverejnenia: 21.12.2018
Názov zmluvy : Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Uzavrel:  unnogy Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava , IČO: 44291809 a Obec Dubovica Popis: dodávka plynu produkt Profit Dátum uzavretia zmluvy:   4.12.2018 Dátum zverejnenia: 10.12.2018
Názov zmluvyZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Uzavrel:  Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1,IČO: 00 151 513 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie z programu poskytovateľa s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výmenu umelých trávnikov na multifunkčných ihriskách, zameraných predovšetkým na deti a mládež v sume 10 958 eur.  Dátum uzavretia zmluvy: 12.10.2018   Dátum zverejnenia:  19.10.2018
Názov zmluvy: Zmluva o dielo 032/2018 Uzavrel:  MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 36407020 a Obec Dubovica Popis: Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku  Dátum uzavretia zmluvy: 27.9.2018   Dátum zverejnenia: 27.9.2018
Názov zmluvy: Zmluva o dielo Uzavrel:  Stav-Majo,s.r.o., Železničná 11, Lipany, IČO: 36506541 a Obec Dubovica Popis:Obnova chodníka v obci Dubovica    Dátum uzavretia zmluvy: 21.09.2018  Dátum zverejnenia: 24.09.2018
Názov zmluvy: Zámenná zmluva Uzavrel: Mgr. Lenka Cifrová, Dubovica 339   a Obec Dubovica Popis: zámena pozemku   Dátum uzavretia zmluvy: 10.8.2018   Dátum zverejnenia: 10.8.2018
Názov zmluvy : Úrazové poistenie UoZ formou dobrovoľníckej  služby Uzavrel:  Komunálna poisťovňa, a.s.  Bratislava  a Obec Dubovica Popis:  úrazové poistenie   Dátum uzavretia zmluvy:  31.7.2018 Dátum zverejnenia: 3.8.2018
Názov zmluvy : Dohoda č. 18/37/52A/78  Uzavrel:  ÚPSVaR Prešov,Slovenská 87, 080 28 Prešov  a Obec Dubovica Popis: vykonávanie dobrovoľnej činnosti    Dátum uzavretia zmluvy:  30.7.2018   Dátum zverejnenia: 30.7.2018
Názov zmluvy :Dohoda č. 18/37/010/54 Uzavrel:   ÚPSVaR Prešov,Slovenská 87, 080 28 Prešov a Obec Dubovica Popis: Výkon občanov v hmotnej núdzi  formou malých obecných služieb  Dátum uzavretia zmluvy:  11.7.2018  Dátum zverejnenia: 11.7.2018
Názov zmluvyZmluva o dileo č. 180701 , Uzavrel: IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36, 080 01 Prešov, IČO: 31666108    a Obec Dubovica Popis:   Správa registratúry Dátum uzavretia zmluvy:  3.7.2018  Dátum zverejnenia: 3.7.2018
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 180607 Uzavrel: IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36, 080 01 Prešov, IČO: 31666108    a Obec Dubovica Popis:   Správa registratúry Dátum uzavretia zmluvy:  11.6.2018  Dátum zverejnenia: 11.6.2018
Názov zmluvy : Zmluva o finančnom dare Uzavrel: Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín stredisko Ražňany   a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie finančného daru obci  Dátum uzavretia zmluvy: 19.6.2018   Dátum zverejnenia: 22.06.2018
Názov zmluvy: Zmluva o spracovaní osobných údajov Uzavrel: NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa,IČO: 36515001   a Obec Dubovica Popis: Zabezpečenie zodpovednej osoby a ďalšie služby   Dátum uzavretia zmluvy: 22.5.2018  Dátum zverejnenia: 24.5.2018
Názov zmluvy : Zmluva č. ZO-2018-88-01 o poskytovaní služieb Uzavrel: NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa,IČO: 36515001  a  a Obec Dubovica Popis:Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a služieb špecifikovaných   Dátum uzavretia zmluvy :   22.5.2018 Dátum zverejnenia: 24.5.2018
Názov zmluvy : Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému – ELTMA Uzavrel: ELT  Management Company Slovkia s.r.o.  Vajnorská 171/A  831 04  Bratislava, IČO: 50096273    a Obec Dubovica Popis:  Spätný zber pneumatík   Dátum uzavretia zmluvy:   26.03.2018  Dátum zverejnenia: 5.4.2018
Názov zmluvy : Dohoda č. 18/37/50J/NS/28 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Uzavrel: ÚPSVaR Prešov,Slovenská 87, 080 28 Prešov a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ   Dátum uzavretia zmluvy: 28.3.2018  Dátum zverejnenia: 29.3.2018
Názov zmluvy Dohoda č. 18/37/054/58 –CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
 Uzavrel: ÚPSVaR Prešov,Slovenská 87, 080 28 Prešov a Obec Dubovica Popis:  Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ   Dátum uzavretia zmluvy: 28.3.2018  Dátum zverejnenia: 29.3.2018
Názov zmluvy : Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/141 Uzavrel: MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810   a Obec Dubovica Popis: Maximálna  výška celkových oprávnených výdavkov  Dátum uzavretia dodatku:  27.03.2018   Dátum zverejnenia: 28.3.2018
Názov zmluvy Zmluva o elektronických službách Uzavrel: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášiková 48 Bratislava , IČO: 00151653    a Obec Dubovica Popis:  Elektronický výpis   – IB denný  Dátum uzavretia zmluvy: 19.3.2018  Dátum zverejnenia: 20.3.2018
Názov zmluvy Zmluva o pripojení Uzavrel:   SLAVCONET OPTIC s.r.o., J. Jesenského 634/60, 083 01 Sabinov, IČO: 47691247 a Obec Dubovica Popis:  Pripojenie k  internetu  Dátum uzavretia zmluvy:  8.3.2018 Dátum zverejnenia: 19.3.2018
Názov zmluvy : Poistná zmluva Uzavrel: Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova4, Bratislava    a Obec Dubovica Popis: Poistenie vlečky    Dátum uzavretia zmluvy: 16.3.2018 Dátum zverejnenia: 19.3.2018
Názov zmluvy : Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/141 Uzavrel: MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810   a Obec Dubovica Popis: Maximálna  výška celkových oprávnených výdavkov  Dátum uzavretia dodatku:  27.02.2018   Dátum zverejnenia: 6.3.2018
Názov zmluvy Dodatok č. l k Zmluve o správe majetku obce zo dňa 01.12.2007   Uzavrel:  Materská škola, Dubovica 48., IČO: 42029511  a Obec Dubovica Popis: Navýšenie majetku obce   Dátum uzavretia zmluvy: 23.02.2018  Dátum zverejnenia: 01.03.2018
Názov zmluvy :Kúpna  zmluva zo daň 9.2.2018 Uzavrel:  Predávajúci viď  kúpna zmluva    a Obec Dubovica Popis:Kúpa pozemku EKN par. č. 516/65 o výmere 4281 m2, druh pozemku Orná pôda,
-EKN par. č. 517/511 o výmere 461 m2, druh pozemku Orná pôda,
EKN par. č. 517/512 o výmere 2606 m2, druh pozemku Orná pôda,
všetky v k. ú. Dubovica  Dátum uzavretia zmluvy:9.2.2018   Dátum zverejnenia: 12.2.2018
Názov zmluvy : Dohoda o zabezpečení odbornej praxe pre študentov  Uzavrel:   Prešovská Univerzita v Prešove – Fakulta manažmentu, Konštantínová 16 Prešov 080 01  Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia zmluvy:2.2.2018    Dátum zverejnenia: 12.2.2018
Názov zmluvy : Zmluva o vzájomnej spolupráci  Uzavrel:  Mesto Stropkov, Hlavná ul. č. 38/2, IČO:  00331007  a Obec Dubovica Popis:Príspevok na CVČ pre deti s trvalým pobytom obce    Dátum uzavretia zmluvy:  1.2.2018  Dátum zverejnenia: 1.2.2018
Názov zmluvy :  Dohoda o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Uzavrel:  SFZ – Futbalový klub Dubovica, Dubovica 340  a Obec Dubovica Popis: Dotácia  z rozpočtu obce na činnosť klubu   Dátum uzavretia zmluvy:  12.01.2018 Dátum zverejnenia: 18.01.2018
Názov zmluvy : Dodatok č.2 k dohode č. 17/37/054/-CnTP-A3  Uzavrel:   ÚPSVaR Prešov,Slovenská 87, 080 28 Prešov a Obec Dubovica Popis: Zmena článku IV bod 1) dohody sa mení  číslo účtu z ktorých  budú uhrádzané oprávnené náklady   Dátum uzavretia zmluvy:  15.1.2018 Dátum zverejnenia: 18.1.2018
Názov zmluvy :  Dohoda o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Uzavrel:  Dubovičan, o.z. Dubovica 179, IČO: 50256947  a Obec Dubovica Popis: Dotácia  z rozpočtu obce na činnosť združenia   Dátum uzavretia zmluvy:  12.01.2018 Dátum zverejnenia: 18.01.2018
2019-03-27T11:38:16+02:00