Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dubovica

/Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dubovica

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dubovica

Obecné zastupiteľstvo v Dubovici v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v spojení s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť – časť budovy o výmere 51 m2 , súp. č. 341, postavenú na pozemku CKN par. č. 43 zapísanú na LV č. 807 pre katastrálne územie Dubovica priamym prenájmom pre Petra Robu z dôvodov hodných osobitného zreteľa za nájomné vo výške 50Eur/mesačne. Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetnú nehnuteľnosť menovaný už roky využíva na predaj základných potravín pre občanov obce. Občania sú spokojní s poskytovanými službami. Potraviny sa nachádzajú v hornej časti obce, kde sa iný obchod nenachádza, čo je výhodné pre občanov ktorí tam bývajú. Zámer a spôsob prenájmu nehnuteľného majetku obce priamym prenájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Obecným zastupiteľstvom Dubovica na rokovaní dňa 20.10.2015, a schválený uznesením č. 62/2015. Schválenie nájmu nehnuteľného majetku obce priamym prenájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania na 8. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dubovici.

V Dubovici, 27.10.2015

Ladislav Timčo

Starosta obce v.r.

2018-08-06T21:50:53+02:00