Zverejnenie zámeru prevodu majetku Obce Dubovica

/Zverejnenie zámeru prevodu majetku Obce Dubovica

Zverejnenie zámeru prevodu majetku Obce Dubovica

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku

obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Obec Dubovica v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Dubovica z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti – pozemok parc. č. CKN 670/24 o výmere 196 m2, druh pozemku ostatné plochy a pozemok parc. č. CKN 670/17 o výmere 187 m2, druh pozemku ostatné plochy, evidované na LV č. 704, vedený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, pre kat. ú. Dubovica, obec Dubovica, okres Sabinov, pre Ing. Katarínu Oslovičovú, trvale bytom Dubovica 143, 082 71 Lipany, za cenu 584,80 Eur.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný majetok obec neužíva dlhodobo, žiadateľ je vlastníkom stavby súp. č. 357 a pozemku p. č. CKN 670/10 evidovaných na LV č. 633, ktorý priľahlý k majetku obce, ktorý je predmetom prevodu, o jeho nájom nebol prejavený záujem, ale bol prejavený záujem o kúpu tohto majetku, žiadateľ tento majetok dlhodobo užíva a obhospodaruje ho, preto chce zosúladiť skutkový stav s právnym stavom, predať tento majetok spôsobom obchodnej verejnej súťaže by zmarilo tento účel a spôsob priameho predaja je vylúčený z dôvodov podľa § 9a ods. 6 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Obecným zastupiteľstvom Dubovica na rokovaní dňa 25.03.2015, uznesením č. 28/2015 –III

Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva Dubovica.

Zverejnené na web stránke obce a úradnej tabuli:   01.04.2015

Ladislav Timčo

starosta obce  v.r.

[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:40:07+02:00