Monthly Archives: júl 2021

//júl

Verjná vyhláška

2021-07-28T15:53:47+02:00

Územnému konaniu   "Polyfunkčný objekt Dubovica "  V E R E J N Á V Y H L Á Š K A podľa § 33 ods.1 a § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť P. Timka podľa § 36a ods.4 Zverejnené:  28.07.2021 [...]

Verjná vyhláška2021-07-28T15:53:47+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2021-07-26T10:00:13+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 15.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  30.07.2021  o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2021-07-26T10:00:13+02:00

Verjná vyhláška

2021-07-14T11:59:35+02:00

Oznámenie  o začatí  konania o dodatočnom povlení stavby a nariadenie ústného pojednávania  k žiadosti  ENERTOP s.r.o. Dubovica 422  o vydanie dodatočného povolenia na stavbu "Polyfunkčný objekt Dubovica" podľa § 61 odst 4 zákona zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov musí byť vyvesená 15 dní Zverejnené:  [...]

Verjná vyhláška2021-07-14T11:59:35+02:00