Monthly Archives: máj 2022

//máj

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2022-05-27T14:51:15+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 20.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  03.06.2022  o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2022-05-27T14:51:15+02:00

Materiál na prerokovanie v OZ

2022-05-16T10:19:12+02:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 30.05.2022 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71 [...]

Materiál na prerokovanie v OZ2022-05-16T10:19:12+02:00