Monthly Archives: júl 2022

//júl

Materiál na prerokovanie v OZ

2022-07-29T17:33:32+02:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 16.08.2022 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71 [...]

Materiál na prerokovanie v OZ2022-07-29T17:33:32+02:00

Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce

2022-07-29T14:41:19+02:00

Legenda, zoznam VPS Náložka č.1 Širšie vzťahy Náložka č.2 Kompl.urb.návrh riešeného územia Náložka č.3 Kompl.urb.návrh zastavaného územia Náložka č.3a Kompl.urb.návrh zast. územia-rekr.oblasť Náložka č.4 Návrh dopravy Náložka č.4a Návrh dopravy-rekreáčná oblasť Náložka č.5 Návrh vodného hospodárstva Náložka č.5a,6a Návrh vodn. hosp. a energetiky - rekreačná o Náložka č.6 Návrh energetiky [...]

Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce2022-07-29T14:41:19+02:00