Zmluvy 2013

/Zmluvy 2013

Zmluvy 2013

Názov zmluvy:Zmluva o audite                                                                                                                                            

Uzavrel: AUDANA AUDIT, s.r.o., Ing.Daniela Bernátová, Svätopluková 12, Prešov, IČO: 31692249a  Obec Dubovica

Popis:
Vykonanie auditu za  rok  2012

Dátum uzavretia zmluvy:
   09.01.2013

Dátum zverejnenia: 
14.01.2013
Názov zmluvy: Dodatok č. 4 k Zmluve o vývoze odpadu č. 25042

Uzavrel: Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, IČO: 34115901a  Obec Dubovica

Popis:
Zmena ceny za pravidelný vývoz komunálneho odpadu

Dátum uzavretia zmluvy:
23.01.2013

Dátum zverejnenia:
28.01.2013
Názov zmluvy: Dohoda č. 2/XX/2013/§54 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projetku č. XX.

Uzavrel:  ÚPSVaR Prešov, vz. PhDr, Alena Krištofíková, IČO: 37937693a    Obec Dubovica

Popis:
Poskytnutie finančného príspevku na podporu tvorby pracovného miesta v rámci projektu č. XX

Dátum uzavretia zmluvy:
  21.01.2013

Dátum zverejnenia: 
30.01.2013
Názov zmluvy: Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Uzavrel:
Základná organizácia SLOVES – ZV – Združené obecné úrady so sídlom v Pečovskej Novej Vsi
aObcou Dubovica  v zastúpení starostom obce Bystríkom Hudákom
Popis:

Cieľom tejto kolektívnej zmluvy je udržať sociálny mier, a preto zmluvné strany budú pri riešení vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania  z.č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
Dátum uzavretia zmluvy:


Dátum zverejnenia:
06.06.2013
Názov zmluvy: Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov na rok 2013

Uzavrel: Mesto Lipany, Krivianska 1, Lipany IČO: 00327379a Obcou Dubovica

Popis:
Dohoda na splufinancovanie nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ na rok 2013

Dátum uzavretia zmluvy:
12.06.2013

Dátum zverejnenia: 
18.02.2013
Názov zmluvy: Zmluva o finančnom dare 

Uzavrel:
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, IČO:  34115901a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71 
Popis:


Dátum uzavretia zmluvy:
finančný dar  na obecné podujatie

Dátum zverejnenia: 
27.06.2013
Názov zmluvy: Príkazná zmluva
Uzavrel:Mesto Lipany, Krivianska 1, Lipany,  IČO: 327379 (Príkazník) ,
Slovenské centrum obstarávania, o.z. Pri starej prachárni 16/16 Bratislava  IČO: 42260515 (Dodávateľ odborných služieb )a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71 (Príkazca)
Popis:

Realizácia  centrálneho verejného obstarávania  – zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnocovanie,, alebo zneškodnenie KO a DSO
Dátum uzavretia zmluvy:

21.06.2013
Dátum zverejnenia: 
26.6.2013
Názov zmluvy: Dohoda č. 7/§50j/NS/2013/NP VAOTP SR -2

Uzavrel:ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87  IČO: 37937693,a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71
Popis: 
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej  zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti

Dátum uzavretia zmluvy:
23.07.2013

Dátum zverejnenia:
30.072013
Názov zmluvy: Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. CVO513 uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Uzavrel: a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71 a Envi-Geos Nítra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky
Popis:

Rozsah predmetu plnenia je určený pre predpokladané množstvo odpadu vedené v prílohe č.1

Dátum uzavretia zmluvy:
17.09.2013

Dátum zverejnenia:  
24.09.2013
Názov zmluvy:  Nájomná zmluva

Uzavrel: Jozef Molčan , Dubovica 241 a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71
Popis:

Prenájom  pozemku  – tréningové ihrisko
Dátum uzavretia zmluvy:
25.09.2013

Dátum zverejnenia: 
27.09.2013
Názov zmluvy: Nájomná zmluva

Uzavrel: Jozef Zvolenský , Dubovica 147 a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71
Popis:

Prenájom pozemku – tréningové ihrisko
Dátum uzavretia zmluvy:
25.09.2013

Dátum zverejnenia:
27.09.2013
Názov zmluvy: Nájomná zmluva

Uzavrel: Jozef Molčan , Dubovica 19 a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71
Popis:

Prenájom pozemku – tréningové ihrisko
Dátum uzavretia zmluvy:
25.09.2013

Dátum zverejnenia:
27.09.2013
Názov zmluvy: Nájomná zmluva

Uzavrel: Lipovská Magdaléna , Dubovica 213  a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71
Popis:

Prenájom pozemku – tréningové ihrisko
Dátum uzavretia zmluvy:
25.09.2013

Dátum zverejnenia:
27.09.2013
Názov zmluvy: Nájomná zmluva

Uzavrel: Andraščíková Anna  , Dubovica 62a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71
Popis:

Prenájom pozemku – tréningové ihrisko
Dátum uzavretia zmluvy:
25.09.2013

Dátum zverejnenia:
27.09.2013
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 253/21/2003/Z PO

Uzavrel:  VVS, a.s. Komenského 50 Košice a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71


Popis:
Povinnosť prevádzkovateľ požiadať úrad pre reguláciu sieťových odvetví  o registráciu

Dátum uzavretia zmluvy:
12.08.2013

Dátum zverejnenia:    
  27.09.2013
Názov zmluvy: Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 954/21/2004/Z PO

Uzavrel: VVS, a.s. Komenského 50 Košice a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71


Popis:
Povinnosť prevádzkovateľ požiadať úrad pre reguláciu sieťových odvetví o registráciu

Dátum uzavretia zmluvy:
12.08.2013

Dátum zverejnenia:
27.09.2013
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1601/11/2005/Z PO

Uzavrel: VVS, a.s. Komenského 50 Košice a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71


Popis:
Povinnosť prevádzkovateľ požiadať úrad pre reguláciu sieťových odvetví o registráciu

Dátum uzavretia zmluvy:
12.08.2013

Dátum zverejnenia:
27.09.2013
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 29 R/2013

Uzavrel:  C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13 080 06 Ľubotice, IČO:  31721079a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71
Popis:

Zhotovenie stavby: „Živičná úprava miestnych komunikácií v obci Dubovica“
Dátum uzavretia zmluvy:
  28.10.2013

Dátum zverejnenia:
30.10.2013
Názov zmluvy: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Uzavrel: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62  Bratislava , IČO: 35763469 a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71
Popis:

Poskytovanie služieb Heppy S(L)
Dátum uzavretia zmluvy:
4.11.2013

Dátum zverejnenia:
05.11.2013
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 32/2013

Uzavrel:   C.M.R. Slovankia, s.r.o., Bardejovská 13, 08006 Ľubotice IČO:31721079 a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71
Popis:
Vyspravenie výtlkov na MK po zimnom období  obcí Dubovica“
Dátum uzavretia zmluvy:
25.11.2013

Dátum zverejnenia:
2.12.2013
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb
Uzavrel:   ZOHT Krivianska 1, 08271  Lipany IČO: 37938231 a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71
Popis: 
Zabezpečenie služby pri zhodnocovaní biologický rozložiteľných odpadov mobilným zariadením
Dátum uzavretia zmluvy:

2.12.2013
Dátum zverejnenia:
9.12.2013
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. WTSL.02.02.00-84-252/10-00 „Posúvame hranice polupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu „

Uzavrel: Ministerstvo regionálneho rozvoja , ul. Wspólna 2/4 00926 Varšava, Poľsko a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71
Popis:
Finančný príspevok pre projekt v rámci programu
Dátum uzavretia zmluvy: 
09.12.2013

Dátum zverejnenia:
11.12.2013
Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena

Uzavrel: VsVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71
Popis: 
Zmluva o zriadení vecného bremena –  cez nehnuteľnosť  prechádza  verejná kanalizácia
Dátum uzavretia zmluvy:
   13.2.2013

Dátum zverejnenia:  
17.12.2013
Názov zmluvy:

Uzavrel:a Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71
Popis:

Dátum uzavretia zmluvy:


Dátum zverejnenia:

2018-08-31T01:40:02+02:00