Stravné lístky

O B E C    D U B O V IC A

Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany

Zadávanie zákazky na uskutočnenie predloženia cenových ponúk

„Predaj stravných lístkov “

Obec Dubovica so sídlom Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle § 9 ods. 9 ZVO zadáva predmet zákazky: „Predaj stravných lístkov “

 Kontaktné miesto pre získanie informácií:

OBEC DUBOVICA

Obecný úrad

Dubovica 190

082 71 Lipany

IČO: 00326992

DIČ: 2020711440

Bystrík HUDÁK, starosta obce

Tel. č.: 051/4572047

E-mail: ocudubovica@stonline.sk

Výzva na predkladanie ponúk stiahnuť   prevziať (1)  TU

Zverejnil: Bystrík Hudák dňa  06.02.2014

2018-08-06T21:51:33+02:00