Všeobecné záväzné nariadenia

//Všeobecné záväzné nariadenia
Všeobecné záväzné nariadenia2020-07-20T16:17:21+00:00

Platné VZN Obce Dubovica

VZN č. 01/2020  ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dubovica (pdf) 

VZN č.  3/2019 – o  miestnych daniach na rok 2020  (pdf)

VZN č. 4/2019 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  ( pdf)    (Príloha )

VZN č. 5/2019 – o určení školských obvodoch ( pdf) 

VZN č.6./2019-o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva (pdf)

VZN č. 01/2019  o poplatkoch  za služby a práce vykonané Obcou Dubovica (pdf)

VZN č. 02/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dubovica  (pdf) 

VZN č. 3/2018 o výške príspevku žiaka za pobyt v ŠKD a ŠSZČ pri Základnej škole v Dubovici  (pdf) 

VZN č. 4/218  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Dubovica  (pdf) 

VZN č. 6/2018 –   o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území  obce Dubovica  (pdf)

VZN č. 3/2017 – o zavedení a  poskytovaní elektronických služieb (pdf)

VZN č.  8/2016 – o organizácií miestneho referenda (pdf)

VZN č. 2/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci pre občanov obce Dubovica  (pdf)

VZN č.9/2015 – o mieste vylepovania volebných plagátov politických strán a hnutí v čase volebnej kampane  (pdf )

VZN č. 10/2015 – o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Dubovica ( pdf)

VZN č. 4/2015  o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby  (pdf)

VZN č. 6/2015 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Dubovica  (pdf)

VZN č. 1/2014  o dani za ubytovanie (pdf)         príloha

VZN č. 3/2011  o niektorých podmienkach držania psov v Obci Dubovica (pdf)

VZN č. 5/2009 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dubovica(pdf)

VZN č. 5/2005 o podmienkach poskytovania dotácií  (pdf)