Všeobecné záväzné nariadenia

//Všeobecné záväzné nariadenia
Všeobecné záväzné nariadenia2018-11-16T08:46:22+00:00

VZN č.  1/2017 – Miestne dane   ( pdf )  

VZN č. 2/2017 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   ( pdf)   (Príloha )

VZN č. 3/2017 – o zavedení a  poskytovaní elektronických služieb  (pdf) 

VZN č. 04/2017  o poplatkoch  za služby a práce vykonané Obecným úradom v Dubovici (pdf)

VZN č. 5/2017 – o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva (pdf)

VZN č. 6/2017 –  ktorým sa mení VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území                                                     obce Dubovica  (pdf)

VZN č.  8/2016 – o organizácií miestneho referenda (pdf)

VZN č.. 3/ 2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určení podmienok úhrady v školskej jedálni Dubovica (pdf)

VZN č. 2/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci pre občanov obce Dubovica  (pdf)

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými  stavebnými odpadmi na území obce Dubovica (pdf)

VZN č.9/2015 – o mieste vylepovania volebných plagátov politických strán a hnutí v čase volebnej kampane  (pdf )

VZN č. 10/2015 – o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Dubovica ( pdf)

VZN č. 4/2015  o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby  (pdf)

VZN č. 6/2015 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Dubovica  (pdf)

VZN č. 1/2014  o dani za ubytovanie (pdf)         príloha

VZN č. 3/2011  o niektorých podmienkach držania psov v Obci Dubovica (pdf)

VZN č. 5/210 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Dubovica (pdf)

VZN č. 6/2010 o výške príspevku žiaka za pobyt v ŠKD a ŠSZČ pri Základnej škole v Dubovici (pdf)

VZN č. 5/2009 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dubovica(pdf)

VZN č. 5/2005 o podmienkach poskytovania dotácií  (pdf)