Pozemkové úpravy2024-04-26T12:07:03+02:00

OZNAM 

Výpis z registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Dubovica

List

5b14003c-c951-4806-8969-80e0539e6e19  – splnomocnenie

Object20240426053116310_0 – Dotazník

Object20240426054208757_0

Object20240426054215450_0

Zverejnené: 26.04.2024

OZNAM 

Zverejnenie registra pôvodného stavu pre obvod projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Dubovica v
zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. Právna úprava zverejnenia registra pôvodného sta

Zverejnené: 21.02.2024

OZNAM 

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu pomkových úprav 

Zverjnené:  04.09.2023

OZNAM

Informovanie známych vlastníkov pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Dubovica v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb.
Zverjnené:  25.7.2023

OZNAM

Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (ďalej aj „zákon o pozemkových úpravách“) v zmysle rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Dubovica č. OU-PO-PLO1-2023/022259-006 z 14. 03. 2023, právoplatného dňa 28. 03. 2023 a Obec Dubovica v zmysle § 24 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách  z v o l á v a j ú prvé zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav, ktoré sa uskutoční dňa 31. 07. 2023 (pondelok) o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Obci Dubovica     viac info…….

Zverejnené: 14.7.2023

OZNAM

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán (ďalej aj „správny orgán“)   n a r i a ď u j e   podľa § 8 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách pozemkové úpravy z dôvodu potreby usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov…..
Zverjnené:  15.3.2023