Územný plán obce

/Územný plán obce

Územný plán obce

Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 UPN O

Náložka č.8 Schéma záväzných častí. verejnoprospešné stavby

Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby+ náložka č.8

Zverejnené : 6.3.2023

Dodatok k UPN č. 1

Návrh zmiena  územného plánu 

Zverejnené: 22.7.2022

Oznámenie verejnosti UPN

Vyvesené: 22.07.2022

Oznámenie pri začatí obstarávania UPN-O ZaD č. 1

Zverejnené: 24.6.2022

ÚPN – O  Dubovica

Doprava obec[pdf]

Doprava – RO [ pdf ]

Energetika – obec  [pdf]

Intravilán obce pdf]

Kataster  pdf]

Ochrany prírody tvorba krajiny pdf]

Rekreačná oblasť [ pdf]

Schéma záväzných časti, verejnoprospešných stavieb – RO [ pdf]

Schéma záväzných časti, verejnoprospešných stavieb –  obec  pdf]

Správa [ pdf]

Širšie  vzťahy pdf]

Voda, energetika – RO  [pdf]

Voda – obec [ pdf]

Záber  PPF [pdf]

Záväzná časť  [ pdf]

2023-03-08T08:25:04+02:00