Starosta obce2024-04-11T15:58:56+02:00

Ladislav Timčo

starosta obce
telefón: +421/918 421 461
e-mail:ladislav.timco@dubovica.dcom.sk
Funkčné obdobie : 
zvolený do funkcie 29. októbra 2022 na volebné obdobie 2022-2026 (tretie )
Rok narodenia :  1960
Stav : ženatý ( tri deti )
Vzdelanie :  SPŠ
Pracovné pozície:  Poľnonákup  Prešov – vedúci smeny,
AGROK, s.r.o. Topolčianky – vedúci prevádzky Lipany
Starosta obce  od 2014

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

Starosta najmä:

a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia
b/ vykonáva obecnú správu,
c/ zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,
d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e/ uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
f/ podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.
g/ vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

Uznesenie č. 7/1/2022

 Obecné zastupiteľstvo v Dubovici   v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  určuje plat starostovi obce Dubovica  Ladislavovi Timčovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2021 a násobku 2,20 (podľa § 4 ods. 1) a schvaľuje v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšenie platu o 20  % mesačne s účinnosťou od 25.11.2022.

Zástupcom starostu obce je Ľudovít Čarnogurský  výška jeho mesačnej odmeny za výkon funkcie starostu obce je  150/mesiac.