Starosta obce2021-04-30T09:20:41+02:00

Ladislav Timčo

starosta obce
telefón: +421/918 421 461
e-mail: ladislav.timco@intra.dcom.sk
Funkčné obdobie : 
zvolený do funkcie 10. novembra 2018 na volebné obdobie 2018-2022 (druhé)
Rok narodenia :  1960
Stav : ženatý ( tri deti )
Vzdelanie :  SPŠ
Pracovné pozície:  Poľnonákup  Prešov – vedúci smeny,
AGROK, s.r.o. Topolčianky – vedúci prevádzky Lipany
Starosta obce 2014-2018

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

Starosta najmä:

a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia
b/ vykonáva obecnú správu,
c/ zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,
d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e/ uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
f/ podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.
g/ vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

Obecné zastupiteľstvo Obce Dubovica v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  podľa § 4 ods. 2  zákona  o právnom postavení  a platových pomeroch starostov ruší uznesenie č. 7/2018 a schvaľuje   starostovi obce Dubovica Ladislavovi Timčovi  zvýšenie platu  o 30 % mesačne  s účinnosťou odo dňa 1.8.2020 do 31.05.2021 a prehodnotenie platu od 1.6.2021.

 

Zástupcom starostu obce je Štefan Šipka  výška jeho mesačnej odmeny za výkon funkcie starostu obce je  150/meiac.