Kam za športom2022-09-13T07:55:45+02:00

Prenájom chaty  Kamila 

Obec Dubovica od 1.1.2018 prenajíma obecnú chatu Kamila  za týchto podmienok:

 Obecnú chatu Kamila (ďalej len „Chata“) je možné dať do krátkodobého nájmu len osobe staršej ako 18 rokov (ďalej len„nájomca“) .

Nájomca si Chatu prevezme v deň vzniku nájmu a to od 14.00 hod. Odovzdanie Chaty  sa uskutoční najneskôr do 11.00 hod. v  deň skončenia nájmu.

Nájomné a úhradu nákladov zaplatí nájomca v hotovosti oprávnenému zástupcovi obce pri odovzdaní Chaty. Týmto nie je dotknutý nárok prenajímateľa voči nájomcovi na náhradu škody, ktorá vznikne na predmete nájmu počas trvania nájomného vzťahu bez ohľadu na to, kto škodu spôsobil.

Výška nájomného:

–  nájomné za nájom Chaty  na jeden deň sa určuje vo výške 120,00  € 

–  nájomné  za nájom Chaty  na dva dni je  200,00 € a za každý  ďalší deň  je  70,00 €

–  nájomné za nájom Chaty počas dní od 30.12 do 2.1.  sa zvyšuje o 100 % .

Objednať chatu si môžte na mob. čísle: 0949 145 755,

Detské ihrisko  – horný koniec

V obci Dubovica sa z vlastných zdrojov podarilo vybudovať detské ihrisko na hornom konci.  V rámci realizácie výstavby sa  upravil terén, spevnila sa plocha, uložila  zamková dlažba, osadili lavičky, hojdačka, kolotoč a detská zostava – šmýkačka, pieskovisko, lezecká stena,  hojdačka. Celý areál sa oplotil  a zasiala sa tráva.

obec-dubovica-prevadzkovy

Bowlingová   dráha

V obci  v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská  republika 2007 – 2013  pre projekt  „Posúvame hranice spolupráce prihraničných polyfcentier MuĽuDu bola vybudovaná  „Bowlingová dráha s príslušenstvom“

Prevádzkové hodiny pre verejnosť :

Finančná náhrada za využitie                 8,00 €/ hod./1 dráha

Objednať dráhu si môžete  0908 075 905

Prevádzkové podmienky bowlingových dráh

Športová miestnosť

V budove Materskej školy Dubovica  sa nachádza športová miestnosť. Športová miestnosť slúži na zabezpečenie výuky povinnej telesnej výchovy, kultúrnych a spoločenských aktivít pre žiakov Základnej školy,  Materskej školy, stolnotenisového oddielu a pohybových aktivít občanov

Prevádzkové hodiny športovej miestnosti – cvičebne

Pondelok – Piatok
08.00 hod. – 13.00 hod. ZŠ a MŠ – príp. individuálna rezervácia

Streda, piatok
17.00 hod. – 21.00 hod.   stolnotenisový oddiel

Sobota
16.00 – 20.00 hod.   stolnotenisový oddiel

V prípade záujmu občanov je možnosť  individuálna rezervácia u starostu obce

Prevádzkový poriadok športovej miestnosti

Viacúčelové ihrisko

V obci sa nachádza viacúčelové ihrisko, ktoré bolo slávnostne otvorené a odovzdané do prevádzky v roku 2008. Návštevníci sa musia riadiť záväzným PREVÁDZKOVÝM  PORIADKOM.

Otváracie hodiny:

UTOROK – PIATOK
14.00 17.00 žiaci ZŠ, deti a mládež  do 18 rokov
17.30 21.00 verejnosť v letnom období
17.30 20.00 verejnosť v zimnom období
SOBOTA
12.00 16.00 deti a mládež do 18 rokov
16.30 21.00 verejnosť v letnom období
16.30 20.00 verejnosť v zimnom období
NEDEĽA
14.00 16.00 deti a mládež do 18 rokov
16.30 21.00 verejnosť v letnom období
16.30 20.00 verejnosť v zimnom období
STREDA a ŠTVRTOK
Prevádzka na základe objednávky

Futbalové ihrisko

Vynovené futbalové ihrisko bolo slávnostne otvorené v roku 2005. Tu sa konajú boje našich futbalistov v regionálnych súťažiach. Aby sa nepoškodilo umelé zavlažovanie a na zápasy bol kvalitný trávnik  je vytvorené vedľa futbalového ihriska  tréningové ihrisko pre detí.

Stolný tenis

Dnešný stolnotenisový klub funguje pod vedením jeho predsedu Štefana Molčana. Od roku 2001 hrajú v súťaži družstvo dospelých a vo svojej súťaži aj družstvo žiakov. V súčastnosti  sa hrá V. liga.  Družstvá trénujú na stoloch, ktoré sú umiestnené v areáli materskej školy – v športovej miestnosti, cvičebni. Na tréningoch  sa môže zúčastniť aj neregistrovaná mládež a  dospelý.