Zmluvy rok 2019

/Zmluvy rok 2019

Zmluvy rok 2019

Názov zmluvy : Kúpna zmluva 
Uzavrel:  Stanislav Miženko, Jozef Sabolík, Terézia Cisková, Paula Miženková, Peter Ceperko, Daniela Straková,Ľudmila Angelovičová, Mária Červeňáková a Obec Dubovica
Popis: Prevod valstnického práva pozmku p.č. CKN 699/13
Dátum uzavretia:   20.12.2019       Dátum zverejnenia:  20.12.2019
Názov zmluvy : Kúpna zmluva 
Uzavrel: Ľudmila Dudová, Marián Ceperko, Jozef Ceperko a Obec Dubovica
Popis: Prevod valstnického práva pozmkuCKN p.č. 699/9
Dátum uzavretia:   20.12.2019       Dátum zverejnenia:  20.12.2019
Názov zmluvy : Kúpna zmluva 
Uzavrel: Jolana Ďuricová, Komenského 118/11 Lipany, Žofia Funtaľová, Štúrová 92/13 Lipany a Obec Dubovica
Popis: Prevod valstnického práva pozmku EKN-518/22
Dátum uzavretia:  18.12  .2019       Dátum zverejnenia:  18.12. 2019
Názov zmluvy : Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
Uzavrel: Disig, a.s., Záhradnícka 151 Bratislava, IČO: 35975946a Obec Dubovica  vz. Blanka Komárová
Popis: Vydanie certifikátu
Dátum uzavretia:  1.7.2019       Dátum zverejnenia: 19.11.2019
Názov zmluvy : Zmluva o dielo
Uzavrel: Enercom s.r.o., Novozámocká 102, 94905 Nitra,IČO: 44658591  a    Obec Dubovica
Popis: Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodávku a montáž materiálov pre zákazku „Detské ihrisko Dubovica“pri ZŠ
Dátum uzavretia: 22.10.2019       Dátum zverejnenia: 22.10. 2019
Názov zmluvy :Zmluva o dielo
Uzavrel: MOSK, s.r.o., Konštantínová 6, Prešov, IČO: 48 111 821 a Obec Dubovica
Popis: Dodávka a realizácia stavebných prác-  ihrisko v MŠ
Dátum uzavretia:  15.10 .2019       Dátum zverejnenia: 18.10.  2019
Názov zmluvy : Zmluva o dielo 
Uzavrel EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48,083 01 Sabinov, IČO: 36449717 a Obec Dubovica
Popis: Vybudovanie inžinierskej siete v rekreačnej oblasti
Dátum uzavretia:  11.10.2019       Dátum zverejnenia: 11.10.2019       Dodatok č. 1  
Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
Uzavrel: Úrad vlády Slovenskej republiky,Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1,IČO: 00 151 513  a Obec Dubovica
Popis: poskytnutí dotácie z programu poskytovateľa Podpora rozvoja športu na rok 2019 so zameraním na výstavbu detských ihrísk v čiastke 8.000 €
Dátum uzavretia:  23.9.2019       Dátum zverejnenia: 07.10. 2019
Názov zmluvy : Zmluva o dielo 
Uzavrel:  EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66. 040 17 Košice závod Prešov , IČO: 31 651 518 a Obec Dubovica
Popis: Rekonštrukcia  MK v obci Dubovica
Dátum uzavretia:  10.9.2019  .2019   Dátum zverejnenia: 11.9.2019
Názov zmluvy :Zmluva o poskytnutí regionélneho prípsevku 
Uzavrel: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287 a Obec Dubovica
Popis: Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití regionálneho príspevku v maximálnej výške 113 160 € na rozšírenie vodovodu do rekreačnej oblasti
Dátum uzavretia:  20.08.2019    Dátum zverejnenia:  27.08.2019
Názov zmluvy : Kúpna zmluva 
Uzavrel: Peter Seman, Mária Semanová Dubovica 317a Obec Dubovica
Popis: Kúpa pozemku k vysporiadaniu cesty par.č. 643/141,643/142
Dátum uzavretia:13.8.2019       Dátum zverejnenia: 14.8.2019
Názov zmluvy :Dohoda č. 19/37/010/112
Uzavrel: Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87 IČO: 30794536  a Obec Dubovica
Popis: Predmetom tejto dohody je  realizovať činnosť  menších obecných služieb pre obec prostredníctvom obačanov v hmotnej núdzi
Dátum uzavretia:   30.07 .2019       Dátum zverejnenia: 1.8. 2019
Názov zmluvy :Zmluva o finančnom dare
Uzavrel:  Ing. Miroslav Mularčík – Movyrob, Železničná 4, 080 01  Prešov , IČO: 10739254 a Obec Dubovica
Popis: Fiančný dar na Dubovickí Jurmak
Dátum uzavretia:   12.7.2019       Dátum zverejnenia:  17.07. 2019
Názov zmluvy :  Zmluva o nájem nehnuteľnosti 
Uzavrel:  Rímskokatolická farnosť Obetovania Pána Dubovica, Dubovica 191,  IČO: 31 998 500     a Obec Dubovica
Popis: Prenájom pozmku  C KN  39/1, 39/2, 40 a stavby so súpisným číslom 190
Dátum uzavretia:    01.07.2019     Dátum zverejnenia: 01.07.2019
Názov zmluvy : Zmluva o reklame
Uzavrel:  Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735 Ražňany, IČO: 34 115901 a Obec Dubovica
Popis: Sponzorský dar
Dátum uzavretia: 26.6.2019       Dátum zverejnenia: 26.6. 2019
Názov zmluvy : Zmluva č. ZD 0529034001
Uzavrel:  MG PZS, s.r.o., Okružná 788/14 Poprad, IČO: 36297143  a Obec Dubovica
Popis: Zabezpečiť výkon zdravotného dohľadu  – pracovná zdravotná služba
Dátum uzavretia:   29.5 .2019       Dátum zverejnenia: 29.5 2019
Názov zmluvy : Dodatok k zmluve o poskytovní verejných služieb a balíkov
Uzavrel: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 Bratilasava, IČO: 35763 469 a Obec Dubovica
Popis: Balík 2P Int+ TP
Dátum uzavretia: 27.5.2019        Dátum zverejnenia: 27.5.2019
Názov zmluvy :KÚPNA ZMLUVA(Zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti uzavretá podľa § 588 a nasl. OZ)
Uzavrel: Valerij Karafa, Ivana Karafová, Mária Karafová, Zuzana Karafová, Dubovica 394  a Obec Dubovica
Popis: Kúpa pozemku CKN p.č. 700/60 o výmere 343, v celkovej cene  343,00 €
Dátum uzavretia: 20.05.2019       Dátum zverejnenia: 20.05.2019
Názov zmluvy : Dohoda č 19/37/054/68   o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2 podľa § 54   Uzavrel: Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87 IČO: 30794536  a Obec Dubovica
Popis: Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ
Dátum uzavretia:  28.3.2019      Dátum zverejnenia: 27.3.2019
Názov zmluvy : Dohoda č.19/37/50J/NS/25
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Uzavrel: Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87 IČO: 30794536  a Obec Dubovica
Popis: Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti (ďalej len „príspevok“), ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „ŠR“) a Európskeho sociálneho fondu
Dátum uzavretia:  27.3.2019      Dátum zverejnenia: 27.3.2019
Názov zmluvy: Dohoda o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
Uzavrel:  Občianske združenie Športom k radosti, Pod Kamenou Baňou 55 , 080 01 Prešov, IČO: 50550918 a Obec Dubovica
Popis: Schválenie dotácie
Dátum uzavretia:  13.03. 2019      Dátum zverejnenia: 27.03.2019
Názov zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb   Uzavrel: ZOHT, Krivianska 557/1, 082 71  Lipany, IČO: 37938231   a Obec Dubovica Popis: Zhodnocovanie BRO
Dátum uzavretia:      16.03.2019   Dátum zverejnenia:  16.03.2019


Názov zmluvy Dodhoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb   7/2015  Uzavrel: ZOHT, Krivianska 557/1, 082 71  Lipany, IČO: 37938231   a Obec Dubovica                                                                        Popis: Ukončenie zabezpečovania služby pri zhodnocovaní BRO
Dátum uzavretia:      16.03.2019   Dátum zverejnenia:  16.03.2019


Názov zmluvy Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
Uzavrel:Ľubomír Ludvik  WINDOORS, Ľ. Štúra 489/9, 089 01  Svidník, IČO:  37655264  a Obec Dubovica
Popis: Zber šatstva do kontajnerov v obci
Dátum uzavretia:      12.03.2019   Dátum zverejnenia:  12.03.2019

Názov zmluvy : Objdenávka programu Biznis k zmluve  o dod. elektriny
Uzavrel:  VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767  a Obec Dubovica
Popis:  objednávka programu biznis s 15 % zľvou
Dátum uzavretia:    12.03.2019     Dátum zverejnenia: 12.03.2019
Názov zmluvy : Dodatok k zmulve  – internet
Uzavrel: T Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 a Obec Dubovica
Popis:  balík 2P  Internet + TP
Dátum uzavretia:   04.03.2019      Dátum zverejnenia: 05.03.2019
Názov zmluvy : Zmluva o dielo 
Uzavrel: Ateliér URBEKO, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov IČO: 31671209  a Obec Dubovica
Popis: vypracovanie  zmien a doplnkov UPN O Dubovica
Dátum uzavretia: 26.02.2019       Dátum zverejnenia: 26.02.2019
Názov zmluvy : Zmluva o poskytovaní odborného proadenstva pri VO
Uzavrel:  ALI TENDER, s.r.o., Obrancov mieru 68m 080 01 Prešov, IČO: 50173723  a Obec Dubovica
Popis:  podľa potrieb objednávateľa poskytovať  komplexné služby pri VO
Dátum uzavretia:11.1.2019         Dátum zverejnenia: 11.1.2019
Názov zmluvy :  Dohoda o poskytovanídotácie z rozpočtu obce 
Uzavrel: SFZ Futbalový klub  Dubovica, Dubovica 340,  IČO: 17147620  a Obec Dubovica
Popis: Dotácia  z rozpočtu obce na činnosť klubu
Dátum uzavretia:  08.01.2019       Dátum zverejnenia: 8.01.2019
Názov zmluvy :  Dohoda o poskytovanídotácie z rozpočtu obce
Uzavrel:  Dubovičan, o.z. Dubovica 179, IČO: 50256947  a Obec Dubovica
Popis: Dotácia  z rozpočtu obce na činnosť združenia
Dátum uzavretia:  08.01.2019 Dátum zverejnenia: 08.01.2019
2021-04-26T16:09:39+02:00