Danka

/Danka Sedláková

About Danka Sedláková

This author has not yet filled in any details.
So far Danka Sedláková has created 97 blog entries.

Objednávky 2021

2021-01-23T11:33:08+02:00

Číslo objednávky:  /2021Oznam-celoplošné_testovanie Popis: Cena:  € Identifikačné údaje dodávateľ:  Podpísal/Funkcia:Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky:  Dátum zverejnenia: Číslo objednávky:  /2021 Popis: Cena:  € Identifikačné údaje dodávateľ:  Podpísal/Funkcia:Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky:  Dátum zverejnenia: Číslo objednávky: 3 /2021 Popis: Objednávame u Vás zimnú údržbu miestnych komunikácií posypovým [...]

Objednávky 20212021-01-23T11:33:08+02:00

Zmluvy za rok 2021

2021-01-22T18:58:48+02:00

Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia:  Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia:  Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia:  Názov zmluvy : Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom  Uzavrel: Poliklinika Sabinov, n.o., SNP 1, 083 01 Sabinov , IČO: 37886827 [...]

Zmluvy za rok 20212021-01-22T18:58:48+02:00

Oznam o výberovom konaní

2020-12-17T15:25:59+02:00

Obec Šarišské Michaľany vyhlásila výberové konanie  na obsadenie miesta účtovníčky pre účtovnú a mzdovú agendu. Výberové konanie  Pracovná náplň Bližšie informácie - link: https://www.sarisskemichalany.sk/aktualne/aktuality/vyberove-konanie-na-obsadenie-miesta-uctovnicky-pre-uctovnu-a-mzdovu-agendu-189sk.html

Oznam o výberovom konaní2020-12-17T15:25:59+02:00

VZN – schválené obecným zastupiteľstvom

2020-12-14T17:30:17+02:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 183/2020 a, b,c, d, e, f,  zo  dňa 11.12.2020 VZN č.  2/2020 – o  miestnych daniach na rok 2021  (pdf) VZN č. 3/2020 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( pdf)    (Príloha ) [...]

VZN – schválené obecným zastupiteľstvom2020-12-14T17:30:17+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2020-12-07T11:17:07+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 12.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  11.12.2020  o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2020-12-07T11:17:07+02:00

Vybudovanie inžinierskej siete v rekreačnej oblasti – rozšírenie vodovodu

2021-01-13T15:49:36+02:00

Názov projektu: Vybudovanie inžinierskej siete v rekračnej oblasti Dubovica   Číslo zmluvy :                        582/2019 Prioritná oblasť E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a obnova kultúrneho dedičstva Opatrenie E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný ruch a zamestnanosť Podopatrenie/Aktivita E.1.1. [...]

Vybudovanie inžinierskej siete v rekreačnej oblasti – rozšírenie vodovodu2021-01-13T15:49:36+02:00

Materiály na prerokovanie v OZ

2020-12-11T15:25:07+02:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 07.12.2020 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71 elektronicky [...]

Materiály na prerokovanie v OZ2020-12-11T15:25:07+02:00

Výmena kúrenia v ZŠ

2020-11-23T14:34:56+02:00

Názov projektu:        Základná škola Dubovica - výmena kúrenia                                                          Výmena technológie vykurovania ZŠ Dubovica. Zvýšenie komfortu vyučovacieho procesu [...]

Výmena kúrenia v ZŠ2020-11-23T14:34:56+02:00