Danka

/Danka Sedláková

About Danka Sedláková

This author has not yet filled in any details.
So far Danka Sedláková has created 117 blog entries.

Obnova živičného povrchu

2021-10-18T17:14:21+02:00

V týchto dňoch realizujeme stavebné práce na predmet zákazky - diela: „Obnova živičného povrchu miestnej účelovej komunikácie v obci Dubovica“, na parcelách  par.č. KN-C 722/1,364/1,723/1724/1,726,743 k. ú Dubovica (od požiarnej zbrojnici po koniec  hlavného mosta), ktorá je výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 [...]

Obnova živičného povrchu2021-10-18T17:14:21+02:00

Verjná vyhláška

2021-10-15T15:34:24+02:00

VV-  oznámenie o začatí územného  konania o umiestnení stavby s ústnym pojednávaním   !Obec Dubovica - vodovod " vodojem" podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a žiadosti žiadateľa: Obec Dubovica Zverejnené:  15.10.2021

Verjná vyhláška2021-10-15T15:34:24+02:00

Oznam – Zverejnenie zámeru

2021-09-28T15:54:46+02:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 255/2021, zo  dňa 17.09.2021 Zámer  odpredaja majetku   Vyvesené: 28.09.2021

Oznam – Zverejnenie zámeru2021-09-28T15:54:46+02:00

Oznam – Zverejnenie zámeru

2021-09-18T18:47:43+02:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 257/2021, zo  dňa 17.09.2021 Zámer  odpredaja podielu   Vyvesené: 18.09.2021

Oznam – Zverejnenie zámeru2021-09-18T18:47:43+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2021-09-14T15:15:30+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4  a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  starosta obce  zvoláva   16.  zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa      17.09.2021   o 18.00 hod. vo  viacúčelovom  dome. Pozvánka 

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2021-09-14T15:15:30+02:00

Verjná vyhláška

2021-08-31T16:09:04+02:00

VV- Doddatočné povolenie stavby  - Polyfunkčný objekt Dubovica  podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a žiadosti žiadateľa: ENERTOP s.r.o. Zverejnené:  31.08.2021

Verjná vyhláška2021-08-31T16:09:04+02:00

Verjná vyhláška

2021-08-31T15:50:24+02:00

VV - umiestnenie stavby "Polyfunkčný objekt Dubovica"  - spevnené plochy a oplotenie  podľa § 42 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a žiadosti žiadateľa: ENERTOP s.r.o. Zverejnené:  31.08.2021

Verjná vyhláška2021-08-31T15:50:24+02:00

Dubovica sklad športového náradia a tribúna

2021-10-06T09:29:52+02:00

„Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“ Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2021 bola obci Dubovica  schválna výška dotácie v rámci „Výzva pre región“  Prešovského samosprávneho krajana Program:                  Výstavba športovísk Podprogram: 3.       Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK - Druh [...]

Dubovica sklad športového náradia a tribúna2021-10-06T09:29:52+02:00