Danka

/Danka Sedláková

About Danka Sedláková

This author has not yet filled in any details.
So far Danka Sedláková has created 132 blog entries.

Zverejnenie oznamu

2022-06-10T10:27:50+02:00

Prejednania dedičstva  Dubovica 216,  vyhlásenie ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku po nariadení likvidácie dedičstva na úradnej tabuli Obce Dubovica v lehote do 31.07.2022. Ponukové konanie na predaj nehnuteľného majektku

Zverejnenie oznamu2022-06-10T10:27:50+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2022-05-27T14:51:15+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 20.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  03.06.2022  o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2022-05-27T14:51:15+02:00

Materiál na prerokovanie v OZ

2022-05-16T10:19:12+02:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 30.05.2022 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71 [...]

Materiál na prerokovanie v OZ2022-05-16T10:19:12+02:00

Verjná vyhláška

2022-04-13T08:55:14+02:00

Spoločnosť M&T-WOOD s.r.o., Horárska 28, 080 01 Prešov požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, listom doručeným dňa 21.06.2021 o vydanie súhlasu na výrub drevín na parcelách. Opakované ústne prerokovanie predmetnej žiadosti spojené s miestnym šetrením, ktoré sa uskutoční dňa 18.05.2022 /streda/ o 9 30 hod. [...]

Verjná vyhláška2022-04-13T08:55:14+02:00