Zmluvy 2024

/Zmluvy 2024

Zmluvy 2024

Názov zmluvy : Uzavrel:   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia:    Dátum zverejnenia:


Názov zmluvy : Zmlua č. 855/2024OPR o poskytnutí dotácie Uzavrel: PSK Nám. mieru 2, Prešov, IČO: 37870475  a Obec Dubovica Popis: poskytnutie dotácie    Dátum uzavretia:  1.7.2024  Dátum zverejnenia: 12.7.2024


Názov zmluvy:  Zmluva o finančnom dare Uzavrel: Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01, IČO: 34115901 a Obec Dubovica Popis:  finančný dar  Jurmak   Dátum uzavretia: 24.6.2024 Dátum zverejnenia:  24.6.2024


Názov zmluvy : Kúpna zmluva  Uzavrel: Ján Župa Lipany, Ing. Jozef Miženko Dubovica  a Obec Dubovica Popis: odkúpenie nehnuteľnosti   Dátum   uzavretia: 21.6.2024   Dátum zverejnenia: 21.6.2024


Názov zmluvy : Zmluva o spolupráci  Uzavrel:  skupina METALINDA, Jamnického 18 Bratislava  a Obec Dubovica Popis: zabezpečenie umeleckého vystúpenia na Dubovickom juramku 2024 Dátum uzavretia: 17.6.2024  Dátum zverejnenia: 19.6.2024


Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena Uzavrel: VSD a.s. Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361   a Obec Dubovica Popis:  Vecné bremeno  CKN 672/6  Dátum uzavretia:10.1.2024    Dátum zverejnenia: 15.4.2024


Názov zmluvy : Kúpna zmluva  Uzavrel: Peter Fedák, Lipany  a Obec Dubovica Popis: odkúpenie nehnuteľnosti   Dátum   uzavretia: 24.4.2024   Dátum zverejnenia: 24.4.2024


Názov zmluvy : Úrazové poistenie  Uzavrel: Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, 81105, iČO: 31595545  a Obec Dubovica Popis: Úrazové poistenie UoZ   Dátum uzavretia:  8.4.2024  Dátum zverejnenia: 8.4.2024


Názov zmluvy : Nájomná zmluva – bar Uzavrel: FK Dubovica, Dubovica 34, IČO: 17147620  a Obec Dubovica Popis: Nájom nebytových miestnosti ihrisko šatne    Dátum uzavretia:  31.3.2024  Dátum zverejnenia: 8.4.2024


Názov zmluvy : Nájomná zmluva Uzavrel: FK Dubovica, Dubovica 34, IČO: 17147620  a Obec Dubovica Popis: Nájom nebytových miestnosti ihrisko šatne    Dátum uzavretia:  31.3.2024  Dátum zverejnenia: 6.4.2024


Názov zmluvy : D O H O D A číslo: 24/37/054/111
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecnýchslužieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť  PUPN 2 Uzavrel: ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis: poskytnutie príspevku   Dátum uzavretia: 27.03.2024 Dátum zverejnenia: 28.03.2024


Názov zmluvy : Kúpna zmluva  Uzavrel: Mária Miženková, Marta Lipovská,Štefan Cifra, Terézia Oľšavská, a Obec Dubovica Popis: Kúpa pozemku EKN 2183 Dátum uzavretia: 27.3.2024   Dátum zverejnenia: 27.3.2024


Názov zmluvy : Kúpna zmluva  Uzavrel:Jozef Skladaný, Matice Slovenskej 335, Prešov  a Obec Dubovica Popis: Kúpa pozemku C-KN 660/5    Dátum uzavretia:  14.03.2024  Dátumzverejnenia: 14.3.2024


Názov zmluvy :  Dohoda č. 24/37/010/70 uzatvorená podľa § 10 Uzavrel: ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis: poskytnutie príspevku   Dátum uzavretia: 13.03.2024 Dátum zverejnenia: 14.03.2024


Názov zmluvy : Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 03444/2023-PKZP-K40297/23.00 Uzavrel: Slovenský pozemkový fond,Sídlo: Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO:  17 335 345   a Obec Dubovica Popis: vyporiadaní podielového spoluvlastníctva p.č. 139/111, 139/112  Dátum uzavretia:  21.2.2024  Dátum zverejnenia: 26.2.2024


Názov zmluvy :  Dodatok č.2 Uzavrel: Marius Pederswen a.s., Opatovská 1735, Trenčín, IČO: 34115901  a Obec Dubovica Popis:  Dodatok č .2  k Zmluve o nakladaní s odpadom  ceny a platobné podmienky od 1.2.2024   Dátum uzavretia: 1.2.2024   Dátum zverejnenia: 1.2.2024


Názov zmluvy : Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov Uzavrel:  Jana Hudáková, Zlatá Baňa 84, IČO: 55901921 a Obec Dubovica Popis: pracovanie osobných údajov v informačnom systéme Personálna a mzdová agenda  Dátum uzavretia: 17.1.2024    Dátum zverejnenia: 19.1.2024


Názov zmluvy : Zmluva o poskytovaní FP na prevádzku poskytovanej sociálnej sluižby neverejnému poskytovateľovi sociál. služby  Uzavrel:  Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice, IČO: 35514027  a Obec Dubovica Popis: poskytnutie príspevku za poskytnutie sociálnych služieb pre občanov   Dátum uzavretia:   18.1.2024  Dátum zverejnenia:  19.1.2024


Názov zmluvy :Zmluva  o automatizovanom spracovaní miezd Uzavrel: Jana Hudáková, Zlatá Baňa 84, IČO: 55901921 a Obec Dubovica Popis: automatizované spracovanie miezd  za pomoci výpočtovej techniky   Dátum uzavretia: 17.1.2024  Dátum zverejnenia: 19.1.2024


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024 Uzavrel: Stolnotenisový klub Dubovica, Dubovica 38, IČO: 53046145 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 11.1.2024 Dátum zverejnenia: 11.1.2024


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024  Uzavrel: Dubovičan, o.z., Dubovica 179, IČO: 50256947 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 11.1.2024 Dátum zverejnenia: 11.1.2024


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok  2024 Uzavrel: Futbalový klub Dubovica , Dubovica 340, IČO: 17147620  a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 11.1.2024 Dátum zverejnenia: 11.1.2024

2024-07-12T09:40:23+02:00