Obnova živičného povrchu

/Obnova živičného povrchu

Obnova živičného povrchu

V týchto dňoch realizujeme stavebné práce na predmet zákazky – diela: „Obnova živičného povrchu miestnej účelovej komunikácie v obci Dubovica“, na parcelách  par.č. KN-C 722/1,364/1,723/1724/1,726,743 k. ú Dubovica (od požiarnej zbrojnici po koniec  hlavného mosta), ktorá je výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), vyhlásenej vo výzve na predkladanie ponúk pod č. j. DU-154/2021-001-OCU zo dňa 10.09.2021, v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer t.j.   19.987,12 Eur vrátane DPH. Náklady  na obnovu budú hradené z vlastných zdrojov obce. V tejto časti sme za pomoci zamestnancov obce opravili aj chodník. Osadili sa nové cestné obrubníky, vysypalo, vyrovnalo a  zhutnilo  sa podložie.  Uložila sa  zámkova dlažba.

 

Zhotoviteľ:
Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Sídlo: Jesenná 14, 080 05 Prešov
IČO: 37 936 859
DIČ: 2021775294V zastúpení: Ing. Marcel Horváth, riaditeľ

2021-10-19T15:58:36+02:00