Verjná vyhláška

/Verjná vyhláška

Verjná vyhláška

VV-  o začatí správneho konania  výrub drevín 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktorá musí byť zverejnená vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Zverejnené:  09.12.2021
2021-12-09T18:10:59+02:00